is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54. Tvat gebood God den Israëlieten, voordat de tiende plaag kwam?

De Israëlieten moesten, voordat de tiende plaag kwam voor ieder huisgezin een lam nemen, het slachten, en het bloed strijken aan den bovendorpel en de zijposten van het huis, waarin het zou gegeten worden. a. De instelling en de beteekenis van het Pascha. Exod. 12:1 — 27, 41—49. 13 : 5—10. (Vergelijk 1 Kor. 5:7.)

55. Hoegroot was het getal Israëlieten, datuit Egypte trok? De Israëlieten waren omtrent zes honderd duizend

mannen, behalve de kinderen, toen zij met veel vermengd volk en schapen en runderen uit Egypte trokken.

56. Hoevele jaren waren bij den uittocht uit Egypte verloopen, sedert Jakob in Egypte gekomen was?

Sedert Jakobs komst in Egypte waren, bij den uittocht uit Egypte, 430 jaren verloopen. Exod. 12:40.

57. Hoe moest Israël zich altijd beschouwen?

Israël moest zich altijd beschouwen als een volk,

verlost door den Heer. Deut. 33 : 29.

§ 4-

VAN DEN UITTOCHT DER ISRAËLIETEN UIT EGYPTE TOT KONING SAUL.

Tot het jaar 1085 vóór Christus.

(Exod. 13:17—1 Sam. 8:4.)

1. Zijn de Israëlieten langs den koristen weg uit Egypte naar Kanadn getrokken ?

Grod heeft de Israëlieten niet langs den kortsten weg, maar door de Roode zee, naar Kanaan doen trekken.

a. Waarom voerde God de Israëlieten niet langs den kortsten weg ? Exod. 13:17.

b. Hoe wees God aan de Israëlieten den weg, dien zij gaan moesten ? Exod. 13:21, 22. 40:34-38.

2. Hebben de Israëlieten op hun tocht geen overlast van de Egyptenaren gehad!'

De koning van Egypte joeg de Israëlieten achterna, maar is met zijn leger in de Roode zee omgekomen, nadat de Israëlieten er behouden waren doorgekomen.