is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Matth. 27:46

5. Mij dorst. Joh. 19:28.

6. Het is volbracht. Joh. 19: 30.

7. Vader, in uwe handen beveel ik mijnen geest. Luk. 23:46.

58. Heeft Jeins veel moeten lijden op Golgotha? Behalve de smarten van het kruislijden, heeft Jezus

op Golgotha veel smaad, hoon en bespotting van zijne vijanden moeten verdragen. Matth. 27 : 39—43.

59. Heeft Jezus niets gedaan, om aan den dood te ontkomen ?

Jezus heeft evenmin voor den Joodschen raad als in Gethsemané, evenmin op Golgotha als bij Pilatus, iets gedaan om zich te verlossen.

60. Is het van groot belang voor ons, dat Jezus zich niel aan het lijden en sterven heeft onttrokken.1'

Indien Jezus zich aan het lijden en sterven onttrokken had, zou hij den wil zijns Vaders niet hebben volbracht, en nu niet de Zaligmaker van zondaars zijn.

61. Hoelang heeft Jezus aan het kruis geleden? Jezus heeft van des morgens negen uur tot ruim drie

uur des namiddags aan het kruis geledén, totdat hij stierf.

a. Wat is gebeurd, toen Jezus den geest gaf ? Matth. 27:51—54. Luk. 23:44—46

b. Op welken dag is Jezus gestorven, en welke dag is thans gewijd aan de gedachtenis van zijnen dood ?

62. Hoe heeft Jezus zich onder al zijn lijden gedragen ? Jezus heeft al zijn lijden doorgestaan met volkomen

zelfverloochening, zachtmoedigheid en geduld, altijd volmaakt in het doen van den wil zijns Vaders.

a. Waartoe is Jezus gestorven? Matth. 26 : 28. Rom. 5 :10.

b. Wat is voor ons te leeren uit de wijze, waarop Jezus geleden heeft ? 1 Petr. 2:21—23.

63. Wat heeft men met den Heer Jezus gedaan, nadat hij gestorven was?

Nadat onze Heer gestorven was, hebben twee van zijne vrienden hem, met toestemming van Pilatus, afgenomen van het kruis en in een graf gelegd.

a. Zou Jezus wel waarlijk gestorven zijn? Joh. 19:31 35.