is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wang worat plotseling rood, terwijl de rechter verbleekt. Ik bemerkte dit teeken en kon mijn deelneming niet onderdrukken. Ik nam onze directrice terzijde en sprak ernstig met haar. De voortreffelijke vrouw zag haar fout in. Wij spraken en beraadslaagden lang en om niet te breedvoerig te worden wil ik Uw Genade als resultaat van ons onderhoud het verzoek doen, Ottilie voor een poosje bij u te nemen. De redenen hiervoor zult uzelf het best begrijpen. Wanneer UEd. er toe mocht besluiten, zal ik u nog meer omtrent de behandeling van het lieve kind mededeelen. Verlaat ons dan de freule uw dochter, zooals te verwachten is, dan zien wij Ottilie met vreugde terugkeeren.

Nog één ding dat ik misschien later vergeten zou! Ik heb nooit gezien dat Ottilie iets eischte, nog minder dat zij met aandrang iets verzocht. Daarentegen komt het, ofschoon zelden, voor dat zij iets dat men van haar verlangt, tracht te weigeren. Zij doet dit met een gebaar, dat voor dengene die de beteekenis ervan begrepen heeft, onwederstaanbaar is. Zij drukt dan de vlakke handen, terwijl zij ze opheft, tegen elkaar en legt ze voor de borst, waarbij zij een weinig voorover buigt en den vrager met zulk een blik aanziet, dat hij graag van alles afstand doet wat hij maar zou wenschen of verlangen. Mevrouw, wanneer UEd. ooit, wat bij Uw behandeling niet waarschijnlijk is, dit gebaar ziet, wilt dan aan mij denken en Ottilie sparen.

Eduard had de brieven voorgelezen, niet zonder nu en dan te glimlachen of het hoofd te schudden. Ook ontbrak het niet aan opmerkingen over personen en den geheelen toestand.

Genoeg! riep Eduard ten slotte uit. Nu is het beslist, zij komt! Voor jou, melieve, is dus gezorgd, en nu kunnen wij ook veilig met óns voorstel voor den dag komen. Het wordt hoogst noodzakelijk dat ik verhuis naar den rechtervleugel, bij den kaptein. Zoowel 's avonds als 's morgens is Zielsverwanten. 4