is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgeving weerstaan.' De tijd schrijdt voort en in nem ook de opvattingen, meeningen, vooroordeelen en liefhebberijen. Valt de jeugd van een zoon juist in een tijdperk van kentering dan kan men er zeker van zijn dat hij niets met zijn vader gemeen zal hebben. Als deze leefde in een periode waarin men neiging had zich allerlei toe te eigenen en dit eigendom te beveiligen, te begrenzen, te beperken en in afzondering van de wereld zich het genot er van te verzekeren, zal de andere daarentegen trachten zich uit te zetten, mede te deelen, te verruimen en het weggeslotene weer openstellen.

Geheele tijdperken, hernam Charlotte, lijken op dien vader en zoon die u afschildert. Van die toestanden toen elke kleine stad nog haar eigen wallen en grachten moest hebben, toen men eiken ridderhof nog in een moeras bouwde en zelfs de kleinste kasteelen slechts over een ophaalbrug toegankelijk waren, daarvan kunnen wij ons nauwelijks een begrip vormen. Zelfs groote steden slecnten tegenwoordig hun wallen, de grachten rondom vorstelijke kasteelen worden gedempt, de steden zijn nog slechts groote woonplaatsen en wanneer men op reis dit alles ziet, zou men haast gelooven dat de algemeene vrede voorgoed was ingetreden en het gouden tijdperk voor de deur stond. Niemand voelt zich meer behagelijk in een tuin welke niet gelijkt op de vrije natuur, niets mag ons aan kunst, aan dwang herinneren, wij willen geheel vrij en onbelemmerd adem halen. Zoudt ge denken, mijn vriend, dat men uit dezen toestand tot een anderen, tot den vorigen, zou kunnen terugkeeren?

Waarom niet? antwoordde de adjunct. Elke toestand heeft zijn bezwaren, een beperkte zoo goed als een ruimere; de laatste veronderstelt overvloed en leidt tot verkwisting. Laten we bij uw voorbeeld, dat duidelijk genoeg is, blijven. Zoodra gebrek optreedt is ook dadelijk weer zelfbeperking noodzakelijk. Lieden die genoodzaakt zijn hun grond te gebruiken, bouwen weer muren om hun tuinen om zeker te kunnen zijn van hun producten. Zoodoende ontstaat er