is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. eu warmoezieraeri, betrof, ook al wat ver-

eiscnt wordt voor een meer ouderwetschen siertuin in de puntjes, wist te verrichten - zooals trouwens altijd den een dit of dat beter afgaat dan den ander - ofschoon hij in behandeling der orangerie, van bloembollen, anjelieren en auncula s de natuur zelf had kunnen uitdagen, waren hem toch de nieuwere sierboomen en modebloemen eenigszins vreemd gebleven en hij gevoelde voor het eindelooze terrein dei plantkunde, dat zich allengs geopend had en voor de daann rondzoemende vreemde namen een soort van schuwheid die hem verdrietig maakte. Wat de baron het vorig laar begonnen was voor te schrijven, hield hij te meer voor onnutte moeite en verspilling, waar hij zoo menige zeldzame plant zag uitsterven en met de handelskweekers, die hem naar hij meende niet behoorlijk bedienden, op geen bijzonder goeden voet stond.

Na allerlei proefnemingen nu had hij hieromtrent een soort van plan gevormd, waarin Ottilie hem te meer stijfde wijl het eigenlijk gebaseerd was op de terugkomst van hduard, wiens afwezigheid men in dit, evenals in menig ander geval, dagelijks hinderlijker moest gevoelen.

lerwijl nu de planten steeds dieper wortel schoten en takken maakten, voelde ook Ottilie zich steeds vaster aan deze omgeving geketend. Juist voor een jaar was zij als vreemdelinge, als een onbeduidend schepseltje hier aangekomen; hoeveel had zij sedert dien tijd wel niet verworven! Maar helaas, hoeveel had zij sedert dien tijd niet ook verloren! Nooit was zij zoo rijk en nooit zoo arm geweest, net besef van beide toestanden wisselde elk oogenblik elkaar af, ja deze gewaarwordingen doorkruisten elkaar zoo innig mogelijk, zoodat zij zich niet anders wist te helpen dan door steeds maar weer het meest voor de hand liggende met belangstelling, ja met hartstocht aan te pakken.

Dat al wat Eduard bijzonder lief was, ook het sterkst haar zorgende aandacht tot zich trok, laat zich denken; ja, waarom zou zij niet hopen dat hijzelf nu spoedig zou terugkomen om de voorzorgelijke diensten welke zij den afwezige