is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m

. j m verhouding openbaarde zich reeds bij

kinderlijke spelen en vertoonde zich ook in later jaren En zooals jongens oorlogje plegen te spelen, zich in partijen verdeelen en veldslagen leveren tegen elkaar, zoo stelde zich ook het trotsche moedige meisje eens aan het hoofd van het eene leger en vocht tegen het andere met zulk een hevigheid en verbittering, dat dit smadelijk op de vlucht zou zijn gedreven als haar eenige tegenstander zich niet zoo dapper had gehouden en haar ten laatste niet nog had ontwapend en gevangen genomen. Maar ook toen nog verweerde zij zich zoo krachtig dat hij, om zijn oogen te behouden en zijn vijandin toch geen letsel toe te brengen, zijn zijden halsdoek moest afrukken en haar daarmede de handen op den rug binden.

Dit vergaf zij hem nooit, ja zij deed zooveel heimelijke pogingen om hem te schaden, dat de ouders, die deze wonderlijke hartstochten reeds lang hadden opgemerkt, met elkaar overlegden en besloten, de twee vijandelijke kinderen te scheiden en hun lieflijke verwachtingen te laten varen.

De knaap onderscheidde zich in zijn nieuwe omstandigheden al spoedig. Alle takken van onderwijs droegen bij hem vrucht. Beschermers en eigen neiging bestemden hem voor den militairen stand. Overal waar hij kwam was hij bemind en geëerd. Zijn flink karakter scheen uitsluitend voor het welzijn en genoegen van anderen werkzaam te zijn en in zichzelf voelde hij zich, zonder duidelijk bewustzijn er van, echt gelukkig dat hij den eenigen tegenstander, dien de natuur hem beschoren had, kwijt was.

Het meisje daarentegen kwam plotseling in een geheel anderen toestand. Haar jaren, haar toenemende ontwikkeling en meer nog een zeker innerlijk gevoel, hielden haar nu af van de wilde spelen waaraan zij tot dusver in gezelschap van de jongens placht mede te doen. Over het algemeen scheen haar iets te ontbreken, er was niets om haar heen, dat waard was haar haat op te wekken. Beminnenswaard had zij nog nooit iemand gevonden.

Een jonge man, ouder dan haar voormalige buurman,