is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen en omzichtige voorbereiding. De omstandigheden waarin ik u aantref zijn zoo ontzettend, dat zelfs de gewichtige zaak waarvoor ik kom, daartegenover haar beteekenis verliest.

Hij bekende haar daarop, heel kalm en eenvoudig, het doel van zijn zending, voorzoover Eduard hem had gestuurd, het doel van zijn komst, voor zoover zijn vrije wil, zijn eigen belang er bij betrokken was. Hij zette deze beide zaken zeer taktvol, maar oprecht uiteen; Charlotte luisterde gelaten toe en scheen er zich noch over te verwonderen, noch zich te verzetten.

Toen de majoor geëindigd had antwoordde Charlotte met heel zachte stem, zoodat zij genoodzaakt was zijn stoel dichter bij te schuiven: In een geval als dit heb ik mij nog nooit bevonden, maar in soortgelijke omstandigheden heb ik mij steeds afgevraagd: Hoe zal het morgen zijn? Ik voel heel goed dat het lot van verscheidene menschen nu in mijn handen ligt en wat ik te doen heb is voor mij buiten twijfel en gauw gezegd. Ik stem toe in de scheiding. Ik had daartoe al vroeger moeten besluiten; door mijn dralen, mijn verzet, heb ik het kind gedood. Er zijn bepaalde dingen die het lot halsstarrig doorzet. Vergeefs dat rede en deugd, plicht en al wat heilig is het in den weg treden; er moet iets gebeuren dat het lot goed vindt, wat ons niet goed lijkt; en zoo zet het toch tenslotte door, wij mogen ons er tegen verzetten zooveel wij willen.

Maar wat zeg ik! Eigenlijk wil het lot mijn eigen wensch, mijn eigen voornemen, waartegen ik zelf onnadenkend heb gehandeld, weer in het goede spoor brengen. Heb ik mij niet eens zelf Ottilie en Eciuard als het meest passende paar voorgesteld? Heb ik niet zelf getracht ze nader tot elkaar te brengen? Waart ge niet zelf, mijn vriend, deelgenoot van dit plan? En waarom kon ik de koppigheid van een man niet onderscheiden van ware liefde? Waarom nam ik zijn hand aan, terwijl ik als vriendin hem en een andere gade gelukkig zou hebben gemaakt? En zie nu eens deze rampzalige die hier sluimert! Ik sidder voor het oogenblik wanneer zij uit haar halven doodslaap weer tot bewustzijn