is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al heel gemakkelijk liet hij zich daarom door den majoor, die hem vlug het besluit van zijn vrouw mededeelde, er toe bewegen weer naar het dorp en vervolgens naar het bewuste stadje terug te keeren, waar zij zouden overleggen en beginnen wat hen het eerst te doen stond.

Charlotte zat, nadat de majoor haar had verlaten, slechts enkele minuten in haar overpeinzingen verzonken; want dadelijk richtte Ottilie zich overeind, haar vriendin met groote oogen aanstarend. Eerst verhief zij zich uit den schoot, dan van den grond en stond voor Charlotte.

Voor de tweede maal — aldus begon het heerlijke kind met een onweerstaanbaar aanvalligen ernst — voor de tweede maal is mij hetzelfde overkomen. Je hebt mij eens gezegd dat men in het leven dikwijls iets gelijksoortigs op gelijksoortige manier beleeft en steeds in gewichtige oogenblikken. Ik ondervind nu dat deze opmerking juist is en voel mij gedrongen je een bekentenis te doen. Kort na den dood van mijn moeder, als klein kind, had ik mijn bankje naast je geschoven; je zat op de sopha, zooals nu, mijn hoofd lag op je knieën; ik sliep niet, ik was niet wakker, ik sluimerde. Ik hoorde alles wat er om mij heen gebeurde, vooral alles wat gesproken werd, heel duidelijk; en toch kon ik mij niet bewegen, mij niet uiten en al had ik het ook gewild, niet te kennen geven dat ik mij van mijzelf bewust was. Je sprak toen over mij met een vriendin, je beklaagde mijn lot als arme wees op de wereld te zijn achter gebleven; je schilderde mijn afhankelijke positie en hoe slecht het er voor mij uit zou zien als niet een bijzondere gelukster mij beheerschte. Ik prentte mij alles goed en nauwkeurig, misschien al te streng, in wat je voor mij te verlangen, wat je van mij te verwachten scheen. Naar mijn beperkt inzicht stelde ik mijzelf hieromtrent bepaalde wetten; hiernaar heb ik lang geleefd, hiernaar was heel mijn doen en laten ingericht in dien tijd toen je mij lief hadt, voor mij zorgde, toen je mij in huis opnam en ook nog een poos daarna.

Maar ik ben uit mijn baan geraakt, ik heb mijn wetten geschonden, ik heb zelfs het besef ervan verloren, en na een