is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nergens aan den aanblik der menschen kunnen onttrekken. Kloosters, waarin vroeger een toevlucht voor zulke gevoelens te vinden was, hebben wij niet.

Eenzaamheid is nog geen toevlucht, lieve tante, antwoordde Ottilie. De beste toevlucht is daar te vinden waar men bezig kan zijn. Alle boetedoening en ontzegging zijn niet in staat ons geheimzinnig noodlot af te wenden als het eenmaal besloten heeft ons te vervolgen. Alleen wanneer ik, niets uitvoerend, der wereld tot bekijk moet dienen, benauwt zij mij en staat zij mij tegen. Maar wanneer men mij blijmoedig aan mijn werk vindt, onvermoeid in mijn plicht, dan kan ik ieders blikken verdragen omdat ik dan ook de goddelijke niet behoef te schuwen.

Ik zou mij zeer vergissen, antwoordde Charlotte, als je neiging je niet naar het Instituut terug trok.

Ja, antwoordde Ottilie, ik ontken het niet; ik stel het mij voor als een gelukkige levenstaak, anderen op de gewone manier op te voeden, wanneer men zelf op de meest buitengewone opgevoed werd. En zien wij niet in de geschiedenis dat menschen die zich wegens groote zedelijke schokken in de woestijn terug trokken, daar volstrekt niet zooals zij hoopten, verborgen en veilig waren! Zij werden teruggeroepen tot de wereld om de verdwaalden op den goeden weg te brengen; en wie zouden dat ook beter kunnen dan zij die in de dwaalwegen des levens reeds werden ingewijd! Zij werden geroepen om de ongelukkigen bij te staan, en wie zouden dat beter kunnen dan zij wien geen aardsch onheil meer deren kan.

Je kiest een zonderlinge levenstaak, hernam Charlotte, Ik wil je niet tegenwerken; laat het dan maar gebeuren, al zij het dan ook, naar ik hoop, maar voor korten tijd,

Hoe innig dank ik u, zeide Ottilie, dat u mij deze proef, deze ervaring wilt toestaan. Vlei ik mij niet te zeer, dan zal het mij gelukken. In het Instituut wil ik mij herinneren hoe velerlei beproevingen ik er heb doorgemaakt en hoe klein, hoe nietig zij waren tegenover die welke ik later moest ondergaan! Hoe blijmoedig zal ik er neerzien op de