Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Het Aarkanaal in provinciaal beheer van 1906 tot 1910.

O vei'genomen Betreffende de verdeeling van het beheer en onderhoud van de werken

werken. tot het Aar- en Amstelkanaal behoorende tusschen de Provinciën Noord- en

Zuid-Holland, bepaalt punt I der overeenkomst van 1905 letterlijk het volgende: „Het beheer en onderhoud van de werken, betreffende het Aar- en Amstelkanaal, ingevolge het Koninklijk Besluit van 5 April 1823 n*. 77, thans berustende bij het Heemraadschap, wordt met ingang van 1 Januari 1906 van dit Heemraadschap, hetwelk dat beheer en onderhoud overdraagt, overgenomen door de Provinciën Zuidholland en Noordholland, met dien verstande, dat de sluis aan het Huis ten Drecht (de Nieuwe Amstelsluis) met sluis- en brugwachterswoningen en verder al wat daartoe behoort, en voorts alle ten noorden van die sluis gelegen werken in beheer en onderhoud overgaan aan de Provincie Noordholland, en alles wat bezuiden die sluis is gelegen aan de Provincie Zuidholland."

Toen het bleek, dat de overeenkomst niet vóór 1 Januari 1906 door de Wet bekrachtigd zou zijn, werd vooraf overeengekomen, dat de overeenkomst terugwerkende kracht zou hebben, zoodat de uitkeering van het Rijk over 1906 ten volle verschuldigd zou zijn en van 1 Januari af tot het tijdstip der overneming het Heemraadschap zou blijven fungeeren ten bate en ten laste der beide Provinciën, mits de overeenkomst tegen 15 Juli 1906 bekrachtigd zou zijn.

Ingevolge de Wet van 9 Juli 1906 (Staatoblad n9. 181) op den 5«n September d. a. v. in werking getreden, zijn op dien datum de werken van het Heemraadschap aan beide Provinciën overgegaan en kwam dus het Aarkanaal met bijbehoorende werken van den Rijn tegenover Gouwesluis tot aan de Nieuwe Amstelsluis onder Leimuiden in rechtstreeksch beheer en onderhoud van de Provincie Zuidholland.

De overgenomen werken van het Aarkanaal zijn de navolgende:

1. Kanaal.

a. De Aar, kadastraal bekend: gemeente Leimuiden, sectie C, n°. 610; gemeente Nieuwveen, Sectie A n°. 529 en Sectie B, n°. 1; gemeente ter Aar, Sectie A, n°. 128, Sectie B n°. 1697 en Sectie C n°. 1; en gemeente Aarlanderveen, Sectie C n°. 470 met de daarnevens geplaatste rolpalen.

2. Dijken met voorwallen en kaden.

a. De oostelijke voorwal met kade, van de Amstelsluis af tot de Kattenbrug, kadastraal bekend: gemeente Leimuiden, Sectie C, n*. 1116, lengte 1335 M.

6. De Schilkerkade met voorwal, tusschen de aanwezige limietpaaltjes, kadastraal bekend: gemeente Nieuwveen, Sectie B, n°*. 2 en 306; en gemeente Ter Aar, Sectie B, n°. 2, lengte 1206 M.

c. De westelijke voorwal met kade, van de Kattenbrug af tot de Aardammerbrug, kadastraal bekend: gemeente Ter Aar, Sectie A, n°. 2310, lengte 3882 M.

Sluiten