Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trale kaarten van het vaarwater en de op onderlinge afstanden van 100 M. genomen dwarsprofielen van het kanaal met de kaden.

Een en ander stelt het globaal karakter van het ontwerp én de begrooting voldoende in het licht.

Uitvoering bestek n°. 1; omlegging van de kade langs den Geerpolder.

In het jaar 1908 werd met de werken tot reconstructie der kaden langs het Aarkanaal aangevangen en kwam het eerste bestek gereed, omvattende de omlegging, verzwaring en verdediging van de kade langs den Geerpolder met gelijktijdige verbreeding van het vaarwater tusschen de Kattenbrug en de Drecht over de geheele lengte van 1365 M.

Dit werk is uitgevoerd voor een aannemingssom van ƒ 44 444; de raming was ƒ 50 000. Bovendien komt ten laste van dit werk een bedrag van ƒ 5000, zijnde de koopprijs van de kade met daarlangs gelegen weiland, te zamen kadastraal bekend gemeente Leimuiden, Sectie C n°. 612, ter werkelijke oppervlakte van 4,55,20 H.A. (zie bl. 14).

Dit eerste bestek gaf geen aanleiding tot nieuwe gezichtspunten; het werd nog door den ontwerper van het oorspronkelijk reconstructieplan opgemaakt en dienovereenkomstig uitgevoerd. In afwijking met het vroegere werkplan was in dit bestek niet opgenomen de gelijktijdige verhooging van een gedeelte der kade van den Bloklandschen polder met de overschietende specie, omdat het meer wenschelijk werd geacht, dat vooraf die kade bij de Provincie in eigendom zou overgaan.

De nieuwe kade langs den Geerpolder is thans verdedigd met een steenglooiing van zuilenbasalt op houten voetschoeiing, ongeveer gelijk aan het type boordverdediging langs de Gouwe en het Rijn-Schiekanaal. Als gevolg van deze kadeverlegging heeft het Aarkanaal van de Kattenbrug tot de Drecht een meerdere bodemsbreedte van 6 M. verkregen.

Het bestek is den 6<kn December 1908 voltooid opgeleverd.

Dat de uitgevoerde werken in dit kanaalvak geen afwijkingen van het avant-projet vertoonen is te meer verklaarbaar, waar het hier juist betreft een gedeelte van de Nieuwe Vaart, in de 17e eeuw gegraven tot verbinding van de Aar en de Drecht, welke een bijna volkomen rechte richting heeft. (Zie blz. 1). Waar bovendien absoluut geen bebouwing langs de kade van den Geerpolder wordt aangetroffen en evenmin een verharde uitweg of andere kunstwerken zich daar bevinden, zoo spreekt het wel van zelf, dat het vraagstuk van de reconstructie der kaden in dit rechte en onbebouwde kanaalgedeelte een zeer eenvoudige oplossing kon verkrijgen.

Zoodra de terreinsomstandigheden langs het kanaal meer ingewikkeld worden door aanwezigheid van huizen, bruggen, aanlegplaatsen als anderszins, wordt het vraagstuk minder eenvoudig en de oplossing daarvan kostbaarder dan volgens de oorspronkelijke raming voorzien is, hetgeen reeds bij het volgend bestek n*. 2 is gebleken en bij het opmaken van het verbeteringsplan voor het kanaalvak Aardam—Papenveer nog in sterkere mate aan den dag is getreden.

Uitvoering bestek n°. 2; verbetering van het kanaalgedeelte van Papenveer tot de Kattenbrug.

Het bestek n°. 2 der Buitengewone Werken aan het Aarkanaal, betreft de reconstructie der kaden met den aanleg van een boordverdediging alsmede de verbreeding van het vaarwater in het kanaalvak Papenveer—Kattenbrug. De aanbesteding had plaats op 10 Mei 1909; de aannemingssom bedroeg ƒ 119380, terwijl de raming dezerzijds ƒ 142700 was, waarbij nog komt een som van ƒ 18 924,25 voor onderhandschen aankoop van 2,14,65 H.A. benoodigde gronden. Oorspronkelijk waren deze werken geraamd op/126000, de kosten van onteigening daarbij inbegrepen.

Sluiten