Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De overschrijding van de vroegere raming ie een gevolg van meerdere onteigeningskosten, welke aanvankelijk op ƒ 11000 geschat waren, maar vooral van afwijkingen van het oorspronkelijke ontwerp, welke later noodig zijn gebleken ter voorziening in verschillende belangen.

Bestek n°. 2 omvat de volgende werken:

1°. De omlegging, verzwaring en verdediging van de kade langs den Schilkerpolder (1475 M. lang).

2°. Den aanleg van een boordverdediging (1295 M. lang) langs den tegenovergestelden oever benevens den bouw van twee aanlegplaatsen aan die zijde nl. ten Noorden de Schilkerbrug (101 M. lang) ») en ten Zuiden van de Kattenbrug (71 M. lang).

3*. De verruiming van het vaarwater vanaf het Papenveer tot de Kattenbrug d. i. over ± 1470 M. lengte tot een breedte van 20 M. in den bodem (3,00 M. -i- A.P.) en van 26 M. op den waterspiegel (0,50 M. -j- A.P.).

4°. De verbreeding en verhooging van den provincialen rijweg aan de westzijde van het kanaal tusschen de Schilkerbrug en de Kattenbrug en den aanleg van een verharden uitweg op de kade van den Schilkerpolder ten dienste van de aangrenzende hofsteden en landerijen.

De onder 4'. genoemde werken als ook de aanlegplaatsen in punt 20. vermeld, hebben geen deel uitgemaakt van het oorspronkelijk ontwerp betreffende de reconstructie der kaden, doch zijn daarvan een rationeel gevolg. Zij hebben wel is waar betrekking op meer locale belangen, maar houden wel degelijk verband met de overige kanaalwerken en de bestemming daarvan voor het algemeene verkeer.

De taak van de Provincie als beheerster van het vaarwater en de daartoe behoorende werken kan zich niet uitsluitend bepalen tot de doorgaande scheepvaart, maar zij moet ook in de behoeften van het locale verkeer voorzien, opdat beider dikwijls tegenstrijdige belangèn niet zoodanig met elkaar in botsing komen, dat het gebruik van het kanaal en van de daartoe behoorende werken er door niet tot zijn volle recht zou kunnen komen.

Zoo dient de nieuwe weg op de omgelegde kade van den Schilkerpolder tot uitweg van de daar langs wonende landbouwers en tuinders, waardoor het voor de scheepvaart in het kanaal hinderlijke overvaren van deze menschen bijna geheel kan vervallen.

Door het berijden van dezen weg wordt voorts de waterdichtheid van de nieuwe kade zeer bevorderd.

Eén van de nieuwe aanlegplaatsen nl. die aan de Zuidzijde van de Kattenbrug komt in de plaats van den bestaanden steiger van ongeveer dezelfde lengte (72 M.), welke behoort tot de werken, die de Provincie van het Heemraadschap heeft overgenomen bij de overeenkomst van 1905 (zie bl. 8).

De tweede aanlegplaats, die nabij de Schilkerbrug komt, verkrijgt een lengte van 101 M. en is dienstbaar gemaakt aan de verscheping van tuinbouwproducten, waarop de Commissie uit de Staten in haar rapport, (bijlage QQ* bij de notulen 'van de Zomerzitting van 1907) de aandacht heeft gevestigd.

Ten behoeve van den afvoer van tuinbouwproducten en den aanvoer van tuinbouwbenoodigden als mest, staken enz. worden tevens twee overscheepplaatsen ingericht aan de langs den provincialen weg gelegen vaarsloot, op verzoek en ten koste van den Tuindersbond „God zij met ons" te Ter Aar.

In verband daarmede wordt ook een jaag- of weegpad langs genoemde vaarsloot ingericht over 840 M. lengte, dat den aannemer van bestek n". 2 als bijkomend werk is opgedragen voor een bedrag van f 2054.

i) De-in het bestek opgegeven lengte van deze aanlegplaats (80 M.) is later met 21 M. vermeerderd.

Sluiten