Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve uit de cijfers van de opbrengst blijkt de ontwikkeling van den tuinbouw ook uit de geveilde hoeveelheden erwten en boonen, die van ruim 1500 000 K.G. in 1906 gestegen zijn tot ruim 1800 000 K.G. in 1909. De teelt van augurken is blijkens de statistiek van minder belang dan die van de erwten en boonen. Toch breidt ook de augurkenteelt zich regelmatig uit en moet men bij de beoordeeling van de veilingcijfers rekening houden met het misgewas, dat herhaaldelijk plaats vond. Zoo was er in 1907 voor de helft misgewas en in 1909 wel voor drievierde van den verwachten oogst.

Uit hetgeen hiervoren vermeld is, blijkt wel ten duidelijkste, dat de streek langs het Aarkanaal in de laatste jaren een zeer belangrijk tuinbouwcentrum is geworden, die zich in de toekomst nog meer zal ontwikkelen, vooral in de richting van de meer intensieve glascultuur van Westlandsche groenten en vruchten.

Zondert men het Westiand uit, zoo volgen in de provincie Zuid-Holland de Ter Aarsche veilingen, wat hun 'opbrengsten betreft, onmiddellijk achter de veilingen in {Rotterdam en Delft.

De goede waterverbindingen met de groote steden zijn ook van grooten invloed op de ontwikkeling van deze welvarende tuinbouwstreek, terwijl de geschikte teelaarde in de polders en de jarenlange ervaring van de tuinders eveneens gunstige factoren vormen voor den bloei van het bedrijf.

Hét locale verkeer ten behoeve van het tuinbouwbedrijf langs het Aarkanaal, dat dn nauw contact komt met het kanaal en de provinciale werken, is, blijkens de voorafgaande beschrijving, in hoofdzaak van drieërlei aard:

1°. de aanvoer van tuinbonwbenoodigdheden als mest, bagger, staken enz.;

U°. 'het vervoer van tuinbouwproducten, hetzij naar de veilingen, hetzij rechtstreeks maar de plaats van bestemming;

8°. de overlading van de geveilde producten ter plaatse van de veilingslokalen en opslagplaatsen aan de Schilkerbrug.

Ten trj&e, toen het Heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel ttög het beheer over het Aarkanaal voerde, deed ieder belanghebbende aan het kanaal wat hem goed dacht zonder zich om belangen van derden te bekommeren. Het Heemraadschap miste de bevoegdheid om voor het gebruik van de kanaalwerken verordeningen te maken.

Het aanleggen, lossen en laden van vaartuigen had op alle punten langs de boorden van het kanaal plaats daar, waar het den betrokken tuinder, landbouwer of schipper het beste uitkwam. Van voorzorgsmaatregelen tegen beschadiging van oevers en kaden of tegen verontreiniging der wegen door den daarover vervoerden mest en bagger enz. w»s nooit sprake.

Het is geen gemakkelijke noch dankbare taak voor de Provincie om daarin de zoo hoogst noodige verandering te brengen In het dezerzijds aan de Staten uitgebracht verslag omtrent den toestand der werken over 1908, wordt bet volgende verklaard:

„Die toestand, dat een ieder doet aan het kanaal wat met zijn belang het meest strookt, heerscht nog in de localiteit en slechts een krachtig optreden tegen de diep ingewortelde misbruiken zal op den duur verandering kunnen brengen."

Reeds is er veel verandering ten goede op te merken Het willekeurig overal aanleggen, lossen en laden langs de oevers heeft opgehouden en is slechts aan bepaalde vaartuigen vergund ten behoeve van het vervoer van tuinbouwproducten naar de veiling aan het Papenveer en naar hun bestemming te Amsterdam. Elk vaartuig, dat op een bepaald punt wenscht aan te leggen, moet zich daartoe voorzien van een veigunning, welke slechts onder bepaalde

Sluiten