Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorwaarden en voor beperkten tyd dezerzijds verleend wordt. Aldus wordt langzamerhand een meer geordende toestand geschapen in het belang van een goede regeling van het algemeene en van het plaatselijke verkeer.

Ten dienste van de overlading der tuinbouwproducten ter plaatse van de veilingen en opslagplaatsen aan het Papenveer wordt door de Provincie ten noorden van de Schilkerbrug een aanlegplaats ter lengte van 101 M. gebouwd (zie bestek n°. 2 bl. 32); hiermede is dus in het belang van het plaatselijk verkeer hiervoren sub 3°. genoemd ruimschoots voorzien.

Wat de belangen van het verkeer hiervoren onder de punten 1*. en 2°. vermeld betreft, hieraan dient voor elk kanaalvak afzonderlijk op verschillende wijze tegemoet gekomen te worden, daar de plaatselijke terreinsgesteldheid in de verschillende polders langs het kanaal zeer uiteenloopt.

Voor de tuinen in den Noordeindschen polder in het gedeelte van de Schilkerbrug tot de Kattenbrug was de oplossing al heel eenvoudig, dank zij de reeds aanwezige vaarsloot langs den provincialen rijweg (vergelijk bl. 30).

Door het maken van een zg. jaag- of weegpad langs genoemde vaarsloot en den aanleg van twee overscheepplaatsen voor tuinbouwbenoodigdheden en -producten kan in dit gedeelte het locale verkeer geheel op die twee bepaalde punten geconcentreerd worden, zoodat de vergunningen voor het overal aanleggen hier kunnen vervallen. (Zie bl. 17 en 18).

Ter voorkoming van verontreiniging van den provincialen rijweg door het morsen van mest worden bij de twee overscheepplaatsen tevens kokers onder den weg gelegd tot overlading van den vloeibaren Schiedammer mest uit de schuiten in het kanaal rechtstreeks in de pramen in den polder.

Voor het kanaalvak Aardam—Papenveer is de voorziening in deze belangen meer ingewikkeld. Een doorgaande vaarsloot is hier niet aanwezig, noch aan de westzijde langs den provincialen weg, noch aan de oostzijde langs de kade van den Bloklandschen polder. De overlading van mest en tuinvruchten geschiedt hier over den weg of over de kade ter plaatse waar de belanghebbende het wenscht na bekomen vergunning tot het aanleggen van het vaartuig. Vele tuinders hebben hun mestput in dé onmiddellijke nabijheid van kade of weg en laten die door een goot uit de in het kanaal liggende schuit volloopen.

Van de schutsluis van den Bloklandschen polder, in de nabijheid van de Aardammerbrug gelegen, wordt door de in dezen polder wonende tuinders weinig gebruik gemaakt; er is zelfs sprake geweest om deze sluis te dempen, zoo weinig belang wordt daaraan door de ingelanden zelf gehecht. De vaart door de sluis is voor de meesten een omweg, daar de verbinding tusschen de tuinen en de schutsluis alleen verkregen wordt door de ver achteraf gelegen ringsloot van de droogmakerij van den Bloklandschen polder, waarin de meeste vaarslooten langs de tuinen uitmonden. Genoemde ringsloot is bovendien door zijn vele bochten en omwegen niet gemakkelijk te bevaren. (Zie de situatie schaal 1: 2500). Dus varen de tuinders beter door hun eigen vaarslooten onmiddellijk naar de kade langs het kanaal om daar het noodige te laden of te lossen.

(Op de hiervoor aangehaalde situatie zijn de vaarslooten tusschen de tuinen met een dikkere zwarte lijn aangegeven in tegenstelling met de gewone grensslooten).

Het algemeen belang van de doorgaande scheepvaart eischt evenwel, dat het aanleggen van schepen op willekeurige plaatsen langs het kanaal verboden of althans zooveel mogelijk beperkt wordt. Een noodzakelijk gevolg hiervan is, dat dan ook in een regeling van het plaatselijk verkeer voorzien moet worden. Anders wordt het bloeiende tuinbouwbedrijf langs het Aarkanaal en meer in het bijzonder tusschen Aardam en Papenveer al te zeer geschaad

Sluiten