is toegevoegd aan uw favorieten.

Thèses de M.M. les professeurs R. Koch et Spronck et ma réponse

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In lijnrechte tegenspraak met de sub 2° vermelde gunstige verklaring van den toenmaligen Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr. Goeman Borgesius, omtrent Koch's geneesmethode, zonder twijfel uitgesproken op grond van hem door zijne medische adviseurs Ruysch en Pijnappel, die echter nimmer blijk gegeven hebben door eigen onderzoekingen iets van de kwestie af te weten, en door wie er meer achter de schermen mogen gezeten hebben, verstrekte inlichtingen, komt thans uit de Vereenigde Staten van Noord-Amerika het volgende bericht, dat wel in staat zal zijn zijne meening omtrent eene m. i. geheel onnutte en al naar de bereiding ook nog gevaarlijke zoogen. geneesmethode aan het wankelen te brengen.

„Vivisectie op menschen.

Uit New-York komt een tijding, die, als zij schijnt waarheid te zijn, in één woord afgrijselijk is. Er wordt namelijk verteld niet alleen, doch openlijk in geneeskundige tijdschriften gepubliceerd, dat beroemde medici zich niet ontzien hebben, duizenden onschuldige kindertjes om der wille van de wetenschap met tuberculose-bacillen en kiemen van andere besmettelijke ziekten in te enten. Mr. Joseph Whittys schrijft in „American Institute of Social Service", dat de hoofdverpleegsters van bewaarscholen, weeshuizen, vondelingenhuizen en hospitalen zich er toe geleend hebben hun pleegkinderen aan mannen van de wetenschap af te staan om proeven op hen te laten nemen.

Niemand minder dan de beroemde Japansche professor Noguchi, verbonden aan het Rockefeller-Institute te New-York, heeft deze experimenten genomen.

We lezen b.v. dat kinderen van nog geen twee jaar tuberculosebacillen in de oogjes zijn gespoten, en dat men hun bovendien nog de handjes vastbond, zoodat de kleinen niet met wrijven hun pijn konden verzachten.

Het is begrijpelijk, dat dit bericht in New-York een storm van verontwaardiging heeft doen ontstaan. Het medisch schandaal is daar het onderwerp van den dag.

Het gebeurde werpt een schandvlek op de heele Amerikaansche artsenwereld.

Dat professor Holt, professor voor kinderziekten aan de ColumbiaUniversiteit, en zoovele anderen, wier namen alle bekend zijn, ook mee hebben gedaan, acht het New-Yorksche publiek opzijn zachtst genomen onbegrijpelijk.

De openbare meening eischt de strengste bestraffing voor deze plicht- en eerverzakende geneesheeren, die in plaats van honden, biggetjes en marmotjes, thans kinderen als proefkonijnen gebruiken."

Prov. Gron. Cour., 11 Maart '14.