Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-Jfe Zijne beslissing wordt in de Staatscourant openbaar gemaakt.

3. Den onderwijzer, die een aldua afgekeurd leerboek gebruikt, wordt door burgemeester en wethouders verboden hiermede voort te gaan.

4. In geval van ongehoorzaamheid wordt aan den onderwijzer een niet-eervol ontslag gegeven.

Art. 31. 1. Een onderwijzer, aan eene gemeenteschool verbonden, kan op voorstel van den arrondissements-schoolopziener voor hoogstens een maand door burgemeester en wethouders worden geschorst. Zij geven hiervan onmiddellijk kennis aan^ den gemeenteraad en aan den districts-schoolopziener met opgave van de redenen der schorsing.

2. De schorsing geschiedt zonder stilstand van jaarwedde. „ .

3. Zij kan binnen den tijd, waarvoor zn is uitgesprsken, door den gemeenteraad worden opgeheven.

Art. 37. Het is den onderwijzers op straffe van ontslag verboden, handel te drijven of eenige nering of beroep, behalve het geven van onderwijs, uit te oefenen.

Art. 38. 1. Het is hun op gelijke straffe verboden, ambten of bedieningen te bekleeden of te gedoogen, dat te hunnen huize handel of nering gedreym of eenig beroep uitgeoefend worde door de leden van hun gezin. "

2. Zoowel van het eene als van het andere -Wbod kan vrijstelling worden verleend door Gedeputeerde Staten, den districts-schoolopziener gehoord.

3. Het ontslag, in dit en de twee" voorgaande artikelen bedoeld, wordt verleend, hetzij door den gemeenteraad op voordracht van den districts-schoolopziener of van burgemeester en wethouders of van den arrondissements-schoolopziener naar de onderscheidingen, in artikel 30 onder b en c gemaakt, hetzij ingevolge artikel 32 door Gedeputeerde Staten, hetzij aau scholen, uitsluitend door het Rijk bekostigd, door Onzen Minister, met de uitvoering dezer wet belast.

1. Aan art. 38 Wet op 't Lager Onderwijs worde een alinea toegevoegd, n.1.: Voor 't vervullen van een mandaat in een der vertegenwoordigende lichamen is geen aanvraag tot vrijstelling nodig.

2. Bij 't aanvaarden van 't lidmaatschap der Staten Generaal en van 't kollege van Gedeputeerde Staten ener provinsie wordt de onderwijzer gegeven een non-activiteitstelling of wachtgeldstelling met handhaving der rechten op bevordering, op 't salaris, op de pensioenen enz., welke verbonden waren aan de laatst vervolde betrekking. De kosten hiervan worden bestreden uit de Rijkskas.

3. Uit de gemeentewei vervalle de bepaling dat onderwijzers bij het lager onderwijs geen lid van de gemeenteraad zullen kunnen zijn.

Een algemene regeling bepale de verlofstelling nodig voor 't bijwonen der raadszittingen en voor 't deelnemen aan de werkzaamheden door de Raad hem als raadslid opgedragen.

Bij 't aanvaarden van 't lidmaatschap van 't Dag. Bestuur ener gemeente heeft zo nodig non-aktiviteits- of wachtgeldstelling plaats, op kosten van 't gemeentebestuur, met handhaving der rechten als boven bij 2 omschreven,

Art. 19. 1. De besluiten van den gemeenteraad betreffende:

1. De besluiten van de gemeenteraad betreffende het verlenen van ontslag aan

Sluiten