Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b

c

d. . .-

e

ƒ. het verleenen van ontslag aan onderwijzers in •de gevallen, bedoeld in art. 30 onder 4 en c;

worden aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen.

2. De artikelen 196, 197, 198, 200, 201 en 202 der wet 29 Juni 1851 (Staatsblad Nr. 85) zijn ten deze toepasselij

onderwijzers, in het geval bedoeld in art. 30 onder b, worden aan de goedkeuring van Ged. Staten onderworpen.

2. De belanghebbenden worden opgeroepen om de memoriën of bewijsstukken, die zij tot staving hunner bezwaren of beweringen nodig achten, in te dienen binnen een bij de oproeping in dier voege te bepalen termijn, dat hun daartoe de nodige tijd niet ontbreke.

De termijn kan op schriftelijk verzoek van de opgeroepenen en zoo dikwijls het belang der zaak het vordert, worden verlengd.

Van die verlenging wordt aan de belanghebbenden kennis gegeven.

3. De memoriën moeten door de belanghebbenden en (of) hun gemachtigden zijn ondertekend.

Alle schrifturen en bewijsstukken, die in de zaak zullen dienen, worden ter Provinciale Griffie neergelegd. Belanghebbenden en (of) hun gemachtigden kunnen inzage daarvan nemen en te hunnen koste afschriften bekomen.

4. Het voorbereidend onderzoek heeft plaats bij de betrokken Kommissie uit het Kollege.

Na afloop van dit onderzoek worden dag en uur bepaald, waarop de zaak in een openbare vergadering van Gedeputeerde Staten zal worden behandeld. Tot rapporteur wordt een lid der betrokken Kommissie benoemd.

De zaak kan met gesloten deuren worden behandeld.

De belanghebbenden worden als boven opgeroepen om in persoon en (of) bij gemachtigde in die vergadering te verschijnen.

De oproeping geschiedt op een bewame termijn, verlengbaar als boven sub 2o. is bepaald.

5. In de openbare vergadering van Gedeputeerde Staten wordt zowel wat het feitelike als wat het rechtspunt betreft door de rapporteur een verslag van de zaak uitgebracht.

Daarna worden de belanghebbenden en (of) hun gemachtigden in de gelegenheid gesteld het woord te voeren. De voorzitter en de leden van Gedeputeerde Staten kunnen hun inlichtingen /ragen.

Sluiten