Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook na de behandeling in de openbare vergadering blijven Gedeputeerde State» bevoegd nadere inlichtingen in te winnen.

Het wordt aan hun oordeel overgelaten te beslissen, of tengevolge daarvan de instruktie en behandeling op de voet van het bepaalde onder 2o. en volgende te heropenen zij.

6. Gelast de betrokken kommissie gedurende het voorbereidend onderzoek, of het Kollege van Gedeputeerde Staten later een verhoor van getuigen of deskundigen of een plaatsopneming, dan worden de belanghebbenden op de wijze sub 2o vermeld, uitgenodigd, daarbij persoonlik of' met of door hun gemachtigde tegenwoordig: te zijn, teneinde daar zelf getuigen of deskundigen voor te brengen, inlichtingen te geven of op andere gepaste wijze hunbelangen voor te staan.

7. In spoedeisende gevallen kunnen de termijnen door Gedeputeerde Staten zoo kort worden gesteld als zij geraden oordelen. De dagbepaling sub 4o. bedoeld, kan in die gevallen desnoods onmiddellijk plaats hebben en daarvan tegelijk met de oproeping sub 2o. aan belanghebbendenworden kennis gegeven.

8. Na sluiting van het onderzoek beraadslagen Gedeputeerde Staten met gesloten deuren.

De gemotiveerde beslissing wordt aan de betrokkene en aan hen, die stukken hebben ingediend of die ter vergadering zijnverschenen, schriftelik bekend gemaakt.

Zij wordt voorts opgenomen in een voor dergelike beslissingen aan te leggen afzonderlike afdeling van het provinsiaal blad,, welke afdeling bij intekening voor de gehele jaargang en ook bij afzonderlike nummersverkrijgbaar wordt gesteld tegen door de Ged.Staten in hetProvinsiaalBladbekend te maken prijs. In sommige gevallen kan hiervan worden afgeweken.

Art. 14. 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 en met uitzondering van de gevallen, voorzien in artikel 19 sub a, b, c, d en ƒ, kan van elk besluit, krachtens deze wet door Gedeputeerde Staten genomen, bij Ons in hooger beroep worden gekomen door ieder, die bij de vernietiging of Terbetering van het besluit van Gedeputeerde Staten belang heeft.

2. Het hooger beroep moet worden ingesteld binnen dertig vrije dagen, te rekenen van den dag, waarop

1. Van de beslissing van Ged. Staten bedoeld bij art. 19 kan bij Ons in hoger beroep worden gekomen door iedere belanghebbende of zijn gemachtigde.

2. Het Hoger Beroep moet worden ingesteld binnen dertig vrije dagen, te rekenen van de dag, waarop het besluit

Sluiten