Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niemand zal mij zeker tegenspreken, waar ik beweer, dat de tegenwoordige kieswet niet voldoet aan de eischen, welke er aan gesteld mogen worden.

Een kieswet moet zoodanig ingericht zijn, dat de uitslag er van een juist en getrouw beeld geeft van de gevoelens der kiezers.

Hiervoor zijn twee dingen noodig, n.1.

Ie. Ieder kiezer moet in staat gesteld worden, zijn stem volgens zijne beginselen uit te brengen, dus in ieder district moet op iedere partij gestemd kunnen worden.

Dit nu is tot dusverre niet het geval, de kiezer staat in zeer vele gevallen voor de keuze om niet te stemmen of zijn stem uit te brengen op de partij, welke het meeste met de zijne overeenkomt, daarom echter nog niet zijne beginselen precies weergeeft.

2e. Iedere stem moet tot zijn recht komen, er mogen dus geen stemmen (of tenminste slechts weinig) verloren gaan.

Waar tot dusverre de meerderheid besliste, en alle andere stemmen verloren gingen, was dit geenszins het geval. Ik geloof niet te veel te zeggen, wanneer ik het aantal, dat alleen hierdoor niet tot zijn recht komt, op minstens 35 a 40 °/0 schat.

Telt men nu hierbij het aantal stemmen, noodgedwongen op eene andere partij uitgebracht, dan kan men gerust zeggen, dat minstens 50 a 60 °/0 niet tot hun recht komen.

Het gevolg hiervan is, dat de Tweede Kamer bij lange na geen getrouw beeld is der stemming en gevoelens, welke in het land heerschen.

Dit nu moet anders worden. Ik geloof, dat het mij

Sluiten