Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gekozen zijn dus:

le. A.; 2e. B.; 3e. C.; 4e. D.; 5e. E.; 6e. F.; en 7e. G.

Als plaatsvervangers treden dus op:

le. H.; 2e. J.; 3e. K., enz.

16e. Mocht er van een bepaalde partij geen plaatsvervanger (meer) zijn bij ontstane vacature, dan moet eene stemming plaats hebben in het district, waarin de partij is ingeschreven.

In dit geval beslist de meerderheid van stemmen.

Natuurlijk zal zoo'n stemming zelden of nooit noodig zijn, doch men dient met de mogelijkheid rekening te houden.

17e. Mocht een zelfde partij in meer dan één district worden ingeschreven, dan is die inschrijving geldende, welke het eerst heeft plaats gehad.

Zooals vanzelf spreekt, verdient het aanbeveling, de partijen te laten inschrijven in hun sterkste district (procentsge wij ze).

Evenzoo is het aan te bevelen, de beste candidaten in de sterkste districten te laten uitkomen, daar die candidaten verkozen verklaard worden, welke in hun district het hoogste procentage halen.

Waarschijnlijk zullen in dit ontwerp nog enkele kleine wijzigingen en aanvullingen noodig zijn, doch ik geloof beslist, dat het ontwerp, zooals het hier neergelegd is, in hoofdzaak zeer goed practisch uitvoerbaar zal blijken.

Dat het de oplossing moge zijn, om te komen tot een goede kieswet, is de wensch van den schrijver.

Sluiten