Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A. Brakel, le Penningm. Onze Tuin, Haarlem,

W. F. van Voorst, Dir. Inrichting voor Stads-Bestedelingen, Amsterdam,

W. A. W. Moll, Amsterdam,

G. Velthuijsen Jr., Vereeniging tegen de prostitutie, Amsterdam, G. S. Willing, Vice-voorz. van het Centr. Israël. Kinder-, Wees- en

Doorgangs-Weeshuis, Leiden,

Mr. W. P. A. Hellegers, voor Hoofdraad St. Vincentius-Ver., 's Hage, W. J. van der Lelie, Heil des Volks,

Dr. Mounier, afd. Utrecht Ned. Vereen, tegen de Prostitutie, Utrecht, J. E. Brouwer, Voorz. R. K. Armbestuur, Sloterdijk,

Henriette van der Mey,

P. J. de Witt Hamer,

Mr. A. de Graaf, Utrecht,

Mej. L. M. de Waal Malefijt, 2e Penningm. Onze Tuin, Haarlem, E. A. de Jong - Johns, Huisvrouw, Westzaan,

Mej. H. P. Lefébdre,

J. Woudstra, Dir.-Secr. der Maats, tot Opv. v. Weezen in het Huisgez., Finkemeijer, Vereen, tot opvoeding van half verweesde, verwaarloosde

en verlaten kinderen in het huisgezin,

Mej. A. J. Groote, Amsterdam,

Keppel Hesselink, Dir. Zendingsst. Huizen v. Barmhartigh., Ermeloo, Mr. E. M. v. Baumhauer, Officier van Justitie, Amsterdam,

Jhr. Mr. J. van Doorn, rechter te Amsterdam,

Mej. A. Kalff, Armenzorg en Pro Juventute, 's-Gravenhage,

en de leden van het bestuur Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, Prof. Mr. G. A. van Hamel, H. Pierson, Dr. W. H. Nolens, Mr. Alex. H. Wertheim, Mr. H. L. Asser, Dr. N. P. van Spanje, F. Kortlang J.Ez. en Th. Nolen.

De Voorzitter, Jhr. mr. A. J. Rethaan Macaré, heette de aanwezigen welkom. In zijne openingsrede wees hij op het artikel van Mejuffr. Maclaine Pont in het juist verschenen nummer van het tijdschrift Armenzorg, waaruit opnieuw zoo overtuigend blijkt hoe hoog noodig het is, dat in de thans bestaande diep treurige toestanden worde voorzien. Hij gaat in het kort de geschiedenis na der pogingen om wettelijke

Sluiten