Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming, welke zijn ontstaan te danken heeft aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, doch daarvan thans geheel afgescheiden is, en die reeds van vele zijden, ook van H.H. M.M. de Koningin en de Koningin-Moeder steun en sympathie mocht ondervinden, heeft als No. 1 van de Mededeelingen aan zijne leden rondgezonden een beknopt overzicht van de vier ingediende wetsontwerpen, bewerkt door Mr. A. de Graaf, en meent dat het op zijn weg ligt deze vergadering bijeen te roepen, ten einde de ingediende wetsontwerpen te bespreken. Zij die opgekomen zijn, zoowel particuliere personen, die zich bezighouden met de zorg voor de misdadige of verwaarloosde jeugd, als vertegenwoordigers van de besturen der verschillende vereenigingen, instellingen en stichtingen, wier doel het is zich het lot der verwaarloosde kinderen aan te trekken, zijn de aangewezen personen die, door hun kennis van de bestaande toestanden, inlichtingen kunnen verschaffen en door hun ondervinding kunnen beoordeelen, welke wettelijke maatregelen het meest gewenscht zijn om in den bestaanden toestand verbetering te brengen.

Daarna gaf de voorzitter het woord aan Mr. H. L. Asser, ter inleiding van het onderwerp; deze zeide ongeveer het volgende:

Dames en Heer en!

Het doel dezer vergadering heeft de Voorzitter u zooeven uiteengezet.

Het is, de meening te vernemen van deskundigen over de voorgestelde kinderwetten.

En ik kan mij denken, dat menigeen uwer, menigeen van de vrouwen en mannen, die zich aan de opvoeding van weezen, veriatenen en verwaarloosden wijden, bij het zien van het lijvig verslag der Kamer-commissie met de ontwerpen, de

Sluiten