Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overigens komt het geheele gezag aan den voogd. En hierbij merke men op, dat de Rechtbank geheel vrij is in de keuze van den voogd: zij zal wel doorgaans daartoe hem benoemen, die de opvoeding van het kind op zich heeft genomen en te wiens behoeve de ontheffing is aangevraagd, maar zij kan de voogdij even goed aan een derde opdragen.

Ontheffing zal ook mogelijk zijn, geheel op dezelfde wijze, waar het kind onder de voogdij van één der ouders staat, na het overlijden van den andere of na echtscheiding.

Ontheffing heeft dan plaats van de ouderlijke voogdij en een ander voogd wordt benoemd.

Eenigszins anders is de steun, dien de wet zal verleenen aan de opvoeders van zwervende kinderen.

Van ontheffing is geen sprake, omdat de ouders verdwenen zijn: de Kantonrechter plaatst hier de kinderen onder voogdij, meestal zonder twijfel van den opvoeder, en komen de ouders later opdagen, dan zal die voogd niet moeten aftreden, maar slechts ontslagen worden, als de Kantonrechter het in het belang van de kinderen acht.

Ook hier moeten de ouders dus als het ware herstel in hun gezag vragen; de uitoefening van de ouderlijke macht was, volgens het ontwerp, geschorst.

Heeft de liefdadigheid kinderen tot zich genomen, wier ouders beide overleden zijn, en stonden de kinderen al onder voogdij, dan kan die voogd aan de Rechtbank verzoek doen, zijn gezag over te dragen op den nieuwen opvoeder. De vroegere voogd zal zich mogen terugtrekken, indien zich iemand als opvolger aanbiedt, die naar het oordeel van den rechter geschikt is om het gezag uit te oefenen over de kinderen.

Ook dit is een nieuwe bepaling.

Zijn de ouders beide gestorven en was er nog geen ander

Sluiten