Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twijfel, die niet gevaarlijk zijn en meer thuis behooren in een particulier gesticht. Dat een kind in aanraking komt met den strafrechter is inderdaad niet meer dan een incident: de schifting van de kinderen met verdorven aanleg en die welke slechts verwaarloosd zijn kan eerst gedurende de opvoeding plaats hebben.

Daarom maakt een der ontwerpen, het vierde, dat ik niet aarzel een uitstekend ontwerp te noemen, het mogelijk, dat kinderen worden overgebracht van het Rijksopvoedingsgesticht naar een particuliere inrichting, en ook omgekeerd van deze laatste naar het Rijksgesticht, indien onder de bevolking van het particuliere gesticht een kind wordt gevonden, dat blijkbaar misdadig van aard is. De overbrenging van het Rijksgesticht naar het particuliere zal ook op verzoek van de ouders kunnen plaats hebben, die daarop misschien om redenen van godsdienstigen aard gesteld zullen zijn.

Deze nauwere betrekking brengt mede, dat de Staat meer invloed verlangt op de toestanden in de particuliere inrichting.

Hier zal deze laatste dan ook wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen: betreffende de gezondheid, de zedelijkheid, het schoolonderwijs en het vakonderricht.

Een algemeene maatregel van bestuur zal die voorwaarden nader regelen.

Voor elk kind, dat door den Staat aldus aan een particuliere instelling wordt overgedragen, zal deze, indien zij dat wenscht, 40 cent per dag subsidie kunnen ontvangen.

Ook eene vereeniging, wie na ontzetting of ontheffing van de ouders de voogdij is opgedragen, zal deze subsidie kunnen krijgen, indien zij zich onderwerpt aan de zooeven genoemde voorwaarden, eene bepaling, die blijkbaar ten doel heeft, de particuliere weldadigheid aan te sporen, de opvoeding

Sluiten