Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzitter voor zijne leiding merkte een der leden op, dat het te verwachten is, dat het aantal der kinderen, die onder de bepalingen der wet zullen vallen, vrij aanzienlijk zal zijn. Daarom is het vooral gewenscht, dat er verbetering kome in het gehalte der personen onder wie zij komen te staan. Het hulppersoneel in de gestichten laat dikwerf veel te wenschen over. Het droevige geval, dat zich onlangs te Neerbosch heeft voorgedaan, staat niet op zichzelf. De verzorging door de suppoosten laat menigmaal veel te wenschen over. Er is wel steeds aanbod in overvloed, maar de deugdelijkheid der sollicitanten is zeer gering. Voor een deel is dit zeker toe te schrijven aan de te lage bezoldiging. Maar ook ontbreekt hun meestentijds elke opleiding voor hun gewichtige taak. Zou het niet mogelijk zijn een opleidingsinstituut te vormen, waarvoor misschien in aansluiting aan deze wetsontwerpen eene subsidie kon verkregen worden? Zou het niet liggen op den weg van den „Nederlandschen Bond tot Kinderbescherming" te onderzoeken, wat gedaan kan worden tot opleiding van die personen? Dat denkbeeld beveelt hij ten zeerste ter overweging aan het bestuur aan.

De voorzitter verklaarde, dat het bestuur deze gewichtige vraag in ernstige overweging zal nemen en sloot daarop de vergadering.

Sluiten