Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en is het actueel, de vraag onder de oogen te zien, of in de Rijksopvoedingsgestichten opgenomen verpleegden, althans de normale onder hen, niet — zonder dat hun belang geschaad wordt — daaruit veel vroeger kunnen worden ontslagen, dan thans het geval pleegt te zijn.

Mocht die vraag bevestigend kunnen worden beantwoord, dan zou langs dien weg immers gelegenheid geschapen worden tot ruimer opneming van ter beschikking van de Regeering gestelde minderjarigen dan thans.

Over het antwoord op de gestelde vraag te geven bestaat intusschen onder de deskundigen nog al verschil van opvatting. Het Bestuur van onzen Bond vond deze kwestie van genoegzaam belang om haar voor heden aan de orde te stellen, opdat door onderlinge wisseling van gedachten en argumenten de netelige vraag wanneer de dwangopvoeding haar einde moet nemen nader tot haar oplossing worde gebracht en daarover meer licht worde verspreid. Het is bekend, dat de een hier het volle gewicht legt op de voltooiing der vakopleiding en de ander meent, dat het de voorkeur verdient meer den blik te richten naar de kennis van de practische nooden der samenleving en naar de karaktervorming.

Wij verheugen er ons zeer over, dat een met deze vraag en haar hooge beteekenis voor de betrokken minderjarigen zoo wel vertrouwd man als de hooggeachte Directeur van Hoenderloo, die ze gedurende een veeljarige praktijk schier dagelijks te beantwoorden heeft gehad, deze besprekingen wel heeft willen inleiden. Wij zeggen hem dank voor zijne bereidvaardigheid en vertrouwen, dat de denkbeelden, die hij zoo straks zal ontwikkelen, aanleiding zullen geven tot een vruchtdragende gedachtenwisseling, waarbij "dit bijzonder moeilijke vraagstuk van alle zijden zal worden bezien.

Wij hopen langs dien weg misschien iets te kunnen bijdragen tot verlichting van de zware taak, die den tegenwoordigen Minister van Justitie wacht.

De ontzettende oorlog, die thans reeds meer dan 4 jaren

Sluiten