Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om ons heen woedt, die gansch Europa in vuur en vlam zet, verscheurt en vernielt, heeft een algemeene verwildering doen ontstaan, waarvan zich de droeve terugslag overal doet gevoelen.

Ook in ons land — wie zal het loochenen ? — doen zich die gevolgen dagelijks meer waarnemen.

Zoowel onder de jeugd als onder de volwassenen neemt de criminaliteit toe en de eerbied voor de wet op verontrustende 'wijze af, en dat in een tijdsgewricht waarin tal van factoren, die onder normale omstandigheden geroepen zijn die criminaliteit te bestrijden en eerbied voor de wet aan te kweeken, door de tijdsomstandigheden met machteloosheid zijn geslagen.

In menig gezin verslapt de tucht, omdat de vader onder de wapenen is en de moeder zoo met zorgen voor de huishouding is overladen, dat zij geen voldoende toezicht op de kinderen kan houden; voorts zijn vele onderwijzers gemobiliseerd. Daarnaast staan nog tal van feiten, die er toe medewerken de criminaliteit te doen toenemen.

Ik noem daarvan slechts de smokkelarij, die een zoo gemakkelijk en verleidelijk middel aan de hand doet, om snel veel geld te verdienen. Ik noem ook de zooveel kwaad stichtende opkoopers; ik noem de trage berechting, gevolg van overlading der rechterlijke colleges; de veel te langzame ten uitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen, gevolg van gebrek aan plaats in Rijks-opvoedingsgestichten en -tuchtscholen. Bioscopen stellen bovendien de plegers van misdaden en wetsovertredingen maar al te dikwerf voor als navolgenswaardige helden en prikkelen de jeugd tot wedstrijden in slimheid met de politie. De zooveel kwaad stichtende helers kunnen hun ellendig bedrijf nagenoeg ongestraft uitoefenen. Overlading der rechter-commissarissen doet schrikbarende achterstanden ontstaan. Bij enkele rechtbanken is men reeds met meer dan 10000 zaken ten achter. Gebrek aan plaats in gevangenissen, Rijks-opvoedingsgestichten en -tuchtscholen verlamt de werking der wet.

Sluiten