Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

milieu waaruit de kinderen komen is echter in verreweg de meeste gevallen abnormaal, terwijl daarnaast de lichamelijke toestand wijst op onregelmatige en (of) onvoldoende voeding. Gebrek aan behoorlijke verzorging heeft niet nagelaten een verderfelijken invloed te oefenen, zoodat allerlei physieke afwijkingen voorkomen.

Die uiterlijke invloeden mogen niet de eenige zijn, ze vormen toch den hoofdfactor, die de opvoedelingen ook psychisch gemaakt hebben tot wat zij zijn. Een der moeilijkste vraagstukken der zielkunde is het verband tusschen het physieke en het psychische leven maar dat er verband bestaat, wordt door niemand die de praktijk der opvoeding van de verwaarloosde en misdadige jeugd kent, geloochend, zoodat er in de opvoeding mee gerekend dient te worden. In de geschiedenis, welke achter hen ligt en die min of meer hun leven beheerscht en hen gemaakt heeft tot wat zij zijn, zit een individueel element, maar tevens een gemeenschappelijk, want allen hebben gemeen, dat zij niet kregen wat hun toekwam, physiek, noch psychisch.

Wij zullen dus moeten geven goed voedsel, gezonde lucht, reinheid, want die kunnen niet anders dan de soliditeit van hun lichaam, van hun zenuwen, van hun levenswandel ten zeerste stevigen. Dat is de gemakkelijkste kant van onze taak; maar ook psychisch eischen zij eene gezond-geestelij ke atmosfeer en daar begint de moeilijkheid, want evenmin als twee menschen uiterlijk volkomen op elkaar gelijken, zoo vérscheiden zijn zij ook naar hun innerlijk wezen. Elk kind dus dat komt is geen exemplaar eener soort, maar individu, persoonlijkheid, individuëele beoordeeling en behandeling vragend.

Nu blijkt uit de voorgeschiedenissen, aangevuld met de ervaringen bij de observatie opgedaan, dat het gewone kinderen zijn, voorzoover dezelfde zielstoestanden als bij andere kinderen ook bij hen worden aangetroffen ; de stukken spreken óns van gulheid en van benepenheid, van optimisme en van pessimisme, van oprechtheid en van geveinsdheid, van

Sluiten