Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door willens en wetens oorzaak zijn van de vele mislukkingen en tegenspoeden, waaronder, vele directies lijden en welke zoo gemakkelijk aan invloeden van buiten en aan demonische krachten van binnen worden toegeschreven.

Hoe velen hebben zich hoogstens het vraagstuk der opvoeding i n gedacht, zij hebben er zich nog niet i n gewerkt en hebben er zich nog veel minder i n geleefd; zoolang dat zoo is, wijte men het verdriet niet aan omstandigheden; het leere ons meer naar binnen kijken, dan naar buitennaar buiten zien verblindt gedurig het oog.

De bevolking van onze gestichten is in drie groepen te splitsen: de zwakzinnigen, de psychopathen en de niet-abnormalen; weinig heterogene bestanddeelen, die elkander gedurig van den wal in de sloot helpen, of zooals Prof. Zie hen het uitdrukt: „als zwakzinnigen en psychopathen „gemeenschappelijk opgevoed worden, zal dit als regel een „ramp voor beiden zijn."

De zwakzinnigen hebben een aangeboren verstandsdefect, dus een tekort aan verstand; de psychopathen hebben een aangeboren karakterdefect en lijden dus aan stoornissen in het karakter; deze laatsten staan op de grens van gezondheid en ziekte, hun verstand is meestal goed, zoodat enkelen het onder gunstige omstandigheden vrij ver brengen. Men kan ze in een groot aantal typen onderscheiden, sommigen indolent en ongevoelig voor de prikkels van de buitenwereld, anderen melancholisch, steeds in gedrukte stemming, met neiging tot zelfmoord ; gij treft er onder met weinig zelfbeheersching, die impulsief handelen en wegloopen, zoodra zij iets onaangenaams hebben ondervonden ; er zijn er met zucht tot stelen, tot verzamelen, tot brandstichten, terwijl bij de meesten de sterke fantasie geen onderscheid kent tusschen leugen en waarheid. Verkeerde lectuur en misplaatste eerzucht hebben grooten invloed op hun stemming. Dr. D u p o n t zegt van hen, dat de tusschenschakel tusschen de zintuigindrukken en de wilssfeer slecht ontwikkeld is, zoodat zij veelal direct op ontvangen indrukken reageeren;

Sluiten