Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats veel zelfstandiger worden, zooals de heer Van Wij he terecht heeft opgemerkt, en in de tweede plaats zullen zij een degelijk vak leeren, niet op de voortreffelijke schoolsche, theoretische wijze, maar op practische wijze, waardoor zij eerder verder komen en uit hun eigen oogen leeren zien.

Ik geloof, dat die opleiding er meer bevorderlijk toe zal zijn om van de jongens zelfstandige, en misschien in de gewone maatschappij nog betere vakmenschen te maken.

Ik hoop van harte, dat van deze vergadering iets zal uitgaan in deze richting. Daardoor zal ook voor de Regeering heel wat geld uitgespaard worden.

De heer Mr. H. de B i e.

Mijnheer de Voorzitter! Het is een practisch punt, dat ik nog eens hier ter sprake zou willen brengen, ook weder niet om met den directeur van de Stichting, waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn, in debat te treden — dit schijnt heden niet te mogen gelukken, — maar om er nog eens den nadruk op te leggen, dat in deze vergadering, — voor zoover verschillende autoriteiten zich uitgesproken hebben — een communis opinio schijnt te bestaan onder degenen die zich interesseeren voor de verzorging zoowel van Voogdijals Regeeringskinderen, dat de gestichtsverpleging moet dragen het karakter van doorgangshuis.

Maar nu zijn wij op dit oogenblik als particuliere gestichten al bezig om met den Minister van Binnenlandsche Zaken te onderhandelen over een regeling van het vakonderwijs, die daar dwars tegen ingaat.

In het begin van dit jaar heeft door tusschenkomst van den Minister van Justitie de Minister van Binnenlandsche Zaken zich gericht tot de verschillende particuliere instellingen, die voor vakonderwijs in aanmerking kwamen, met het voorstel om hun vakonderwijs zoodanig te reorganiseeren, dat bij een cursus van drie jaren het vakonderwijs op een veel hooger peil zou gebracht worden dan waarop het op het oogenblik stond. De Inspecteur van het M. O., de heer

Sluiten