Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jongens, die vóór of op 14-jarigen leeftijd, het einde van den leerplichtigen termijn, in de gestichten komen, de verpleging niet langer dan tot den 16-jarigen leeftijd moet duren, terwijl wij dan moeten trachten hen in de vrije maatschappij aan den gang te krijgen. Maar het plan van den heer De Groot gaat uit van een cursus van drie jaren, de programma's, welke ons voor verschillende vakken gespecificeerd zijn voorgelegd, zijn op een regeling van drie jaren gebaseerd. Nu staan de stichtingen, om zoo te zeggen, gereed — sommige hebben reeds een stap in die richting gedaan — om die subsidieregeling van Binnenlandsche Zaken te aanvaarden en zij gaan het vakonderwijs schoeien op die leest, maar nemen dan de verplichting op zich, dat de jongens drie jaren in de gestichten moeten blijven voor het ontvangen van vakonderwijs. Van paedagogische zijde wordt daartegenover gezegd : „niet drie, maar hoogstens twee jaren" en daarom zou ik willen vragen of het niet mogelijk zou zijn het plan van den heer De Groot — dat is gebaseerd op de langdurige ervaring, welke de heer De Groot bij het vakonderwijs over het geheele land heeft opgedaan en waarvan de eischen, zooals de heer De Groot heeft medegedeeld, lager zijn dan bij het gewone vakonderwijs en ook lager dan die, welke tot nu toe in de Rijksgestichten werden gesteld — alvorens wij met die regeling in zee gaan, te herzien en een nieuwe regeling te treffen voor het vakonderwijs, zoodanig, dat met twee jaren gestichtsvakonderwijs kon worden volstaan en dan de voortzetting werd gevonden in de vrije maatschappij, zooals de heer D e Graaf aangaf. Dan zullen de jongens wellicht niet zoo spoedig geld gaan verdienen en meer tijd moeten besteden aan het ontvangen van vakonderwijs, maar waar een wil is, is een weg. Ook voor mij is de karaktervorming hoofdzaak, maar waar na den oorlog van die jongens ook economisch veel zal worden gevraagd, acht ik het wenschelijk om de aanvulling welke noodig is om een voldoende vakopleiding te krijgen, niet geheel in de gestichten te gevenr

Sluiten