Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hare pupillen kunnen tijdens hun verblijf in de stichting zich meer uitleven, waarbij tevens leiding wordt gegeven, en zullen na ontslag minder vreemd staan tegenover het maatschappelijke dan laatstgenoemde.

Hoe meer een stichting poogt te geven het huiselijke in het maatschappelijke, des te later kan ontslag plaats hebben.

Hoewel zelf natuurlijk kennend het onnatuurlijke van gestichtsverpleging, zou ik den geachten Inleider de vraag willen stellen of de mogelijkheid om genoeg altruïstisch gestemde gezinnen te vinden groot genoeg is om het streven, waarvoor op deze vergadering groote sympathie blijkt te bestaan, te mogen bevorderen. Dit zelf sterk betwijfelend is mijn vraag belangstellend bedoeld.

Mej. Ligtenberg.

Ik meen gehoord te hebben, dat de heer Van W ij h e oordeelt dat het lange jaren werken in een gesticht verslappend werkt op het personeel; dat de ijver van het personeel verslapt en dat daardoor de opvoeding geschaad wordt.

Daartegen teeken ik protest aan. Ik zou den heer Van W ij h e willen verzoeken zijn oordeel nog eens te herzien; want de bewijzen zijn er in het meisjesgesticht te Zeist, dat het tegenovergestelde juist het geval is.

De heer M. van W ij h e Ez.

Mijnheer'de Voorzitter! Mag ik beginnen met een woord van dank voor de vele vriendelijke woorden, gesproken naar aanleiding van mijne inleiding.

Die waardeering zou niet verdiend zijn, wanneer de opmerking van mej. Ligtenberg juist ware.

Ik heb niet gesproken over een verslapping van het personeel ; ik heb alleen te kennen gegeven, dat langdurige gestichtsverpleging verslappend werkt op de kinderen ; over de groote menschen heb ik het dus niet gehad.

4

Sluiten