Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toch nauw aaneensluite, waar het geldt de zaak van de kinderbescherming.

Onze Bond bestaat nu reeds 19 jaren maar hij kan nog veel meer leden tellen, dan thans het geval is. Moge deze vergadering ook bij velen daarbuiten de overtuiging vestigen, dat wij een hoogst nuttig werk doen, dat wij een goed doel nastreven, moge men ons daarom steeds meer steunen en helpen.

Ieder kan dit, door zelf toe te treden en anderen daartoe op te wekken, ook langs dien weg kan deze Vergadering, gelijk wij van harte hopen krachtig medewerken tot den bloei en groei van den Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming !

De heer A. J. da Costa Amsterdam:

Mijnheer de Voorzitter! Voordat u overgaat tot sluiting van de vergadering zou ik ik nog een opmerking willen maken, waarbij ik meen tevens namens velen te spreken.

Ieder die het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming nauwkeurig leest, weet dat zoo nu en dan op heldere en duidelijke wijze door u een overzicht wordt gegeven van nieuwe regelingen die van het Departement van Justitie uitgaan en die voor onze vereenigingen van groot belang zijn. Zoo hebben wij in het laatste nummer een en ander kunnen lezen omtrent de belangrijke nieuwe voorstellen van Minister Heemskerk waarop de Voorzitter in zijn openingsrede ook de aandacht heeft gevestigd.

Ik zou willen vragen, of hiervan misschien niet een soort systeem gemaakt zou kunnen worden, zoodat, als regel, in den meest beknopten en duidelijken vorm voortaan opgenomen worden alle stukken, circulairen enz., van het Departement van Justitie uitgaande, welke van groot belang zijn voor onze vereenigingen, wier bestuurders dikwijls op zulke afgelegen posten wonen.

Ik heb hier b.v. het oog op de Justitie-begrooting voor 1919, waarop ook, dank zij den afgetreden Minister van Justitie,

Sluiten