is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport in zake de bedrijfsresultaten van het levensverzekeringbedrijf in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat in normale tijden de gezamenlijke winsten uit het levensverzekeringbedrijf 7 a 8 millioen gulden zouden bedragen, waaraan echter werd toegevoegd, „dat die cijfers'mee en tegen kunnen vallen en dat zij nog geenszins als norm mogen worden aangenomen".

Deze mededeelingen werden bevestigd door Uwe verklaring in de zitting van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, gehouden 12 April 1917, dat U gegevens waren verstrekt, waaruit kon worden afgeleid, dat in het lang niet gunstige jaar 1914 „door de Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen nog een winst is gemaakt van 4x/o millioen en dat de Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen slechts ongeveer 2/3 bestrijken van het geheele terrein der levensverzekering in Nederland, terwijl V3 of misschien iets meer wordt bewerkt door buitenlandsche maatschappijen". Als uitgangspunt voor ons onderzoek naar de winstgevendheid van het levensverzekeringbedrijf moesten wij, na deze bekend geworden winstramingen wel aannemen: eene toetsing van de gegevens, waarop die ramingen steunden.

Reeds was door Uwe Excellentie in de zitting der Eerste Kamer, gehouden 27 April 1917, gezegd, dat de raming van 4VS millioen gulden winst door de Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen in het jaar 1914 behaald, steunde op de „Jaarcijfers" waarin, naar U meende, sinds twee of drie jaren de cijfers van ons medelid Mr. W. H. A. Elink Schuurman worden opgenomen.

In de vergaderingen onzer Commissie werd nader bevestigd, dat de „Jaarcijfers voor het Koninkrijk der Nederlanden" tot grondslag voor de raming van de winst der Nederlandsche levensverzekeringmaatschappijen hadden gediend, doch bleek tevens, dat de U verstrekte gegevens niet betrekking hadden op het jaar 1914, doch dat blijkens de Jaarcijfers de winst der gezamenlijke Nederlandsche levensverzekering-maatschappijen in 1915 f 4.185.000.— heeft bedragen.

Wij hebben ons alzoo in de eerste plaats bezig gehouden met de vraag:

Is eene raming.van de winst, door de Nederlandsche maatschappijen van levensverzekering in het jaar 1915 behaald, op ƒ4.185.000.— en afgeleid uit de Jaarcijfers, als ongeveer juist en op goede grondslagen rustende te beschouwen ?

Ons medelid Mr. Elink Schuubman — door U ook in de hiervoor bedoelde zitting 'der Eerste Kamer met name genoemd — heeft in verband met zijn aandeel in de wordingsgeschiedenis der Jaarcijfers (de vragenlijst en de tabel zelf), het verloop dezer zaak nog eens nagegaan, waarbij hem is gebleken, dat in de tabel, zonder zijn voorkennis, eene wijziging is aangebracht.

In de „vragenlijst" wordt, na het totaal bedrag der winst, gevraagd naar de verdeeling van dien totaalpost over:

a. aandeelhouders enz., b. verzekerden, c. vermeerdering der „overige reserves", d. afschrijvingen en e. onverdeeld saldo, waaruit naar de meening van ons medelid duidelijk blijkt, dat bedoeld is de bruto-winst.

Nu zijn echter in de „tabel zelf" de kolommen d en e weggelaten wegens plaatsgebrek, doch er is verzuimd hem deze wijziging mede te deelen. Toen hem Uwe vragen over de winstgevendheid van het Nederlandsche levensverzekeringbedrijf bereikten, ontbrak hem de gelegenheid, intijds uit de verslagen der maatschappijen de winst op te maken, wijl dit een tijdroovende arbeid zou zijn geweest, daar de wijze van berekening der winst in de zoo uiteenlooperid ingerichte verslagen zeer verschilt.

Uwe Excellentie toch spoedig willende helpen, gaf hij als winst op het resultaat van de optelling van de kolom, voorkomende onder het hoofd „Winst" van de tabel der Jaarcijfers 1915, zijnde f 4.185.000.—.

De later door hem gedane ontdekking, dat twee kolommen zijn weggelaten, heeft hem doen inzien, dat hij die optelling niet had moeten verrichten.

Door U het resultaat dier optelling, dat hij op dat oogenblik ten onrechte als netto-winst beschouwde, zonder meer mede te deelen, heeft de heer Elink Schuubman ook bij Uwe Excellentie de opvatting doen ontstaan, alsof het genoemde bedrag van f 4.185.000.— de netto-winst van het Nederlandsche levensverzekeringbedrijf voorstelde.

Ofschoon door deze mededeelingen de verwachting, dat de tabel,