Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE I.

Naam der Mij.

(JST.B. De bedragen alleen in guldens op te geven.)

Boekjaar eindigende in: 1904 ' 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1918 1914 TOELICHTINGEN.

° Alleen te be.uit-

woorden. 1. 2 r(l 7

1. Gestort Maatschappelijk, of bij Onderlinge Maatschappijen Waarborgkapitaal (1) aan het

begin van 'het boekjaar f' f f f f ' 1 f f f f *

2. Extra-reserves aan het begin van het boekjaar (2)

3. Winst (-J-) of verlies (—) (gedurende het

boekjaar) op: (3)

ou effecten .

b. vaste goederen

c. materiaal en meubilair

4. Gemiddeld rentepercentage over de beleggin- —•

gen gemaakt gedurende het boekjaar: . . o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 o/0 %

o. Winstbedrag beschikbaar gesteld voor verzekeringnemers over het boekjaar: . . .

6. a. Totaal bedrag aan dividenden \ l

en tantièmes ' over het a

b. Bedrag bestemd voorbij schrij- (boekjaar j ving op de aandeelen (4) . . ' \ 'b

7. Welke posten komen op Uwe balans voor als activa, (wegens oprichtingskosten, organisatiekosten, uitbreidingskosten en dergelijke.) die geen zuivere activa zijn, aan het begin van het boekjaar:

8. Onverdeeld saldo van het jaar, eindigend in 1903, overgeboekt op '04 )

„ „ » » '14 (5) ...... ^

9. Is in het tijdvak 1904 tot en met 1913: (6)

I. een ander systeem van waardeering' der activa toegepast? Zoo ja, welk voordeel of nadeel 0f —) leverde dat op in het jaar waarin de wijziging voor het eerst werd toegepast? II. een andere wijze van berekening der premie-reserve ingevoerd? Zoo ja, welk voor- of naaeei (_(- of —) in het jaar der eerste toepassing?

(1) Hiermede wordt bedoeld het kapitaal, dat door derden, en dus niet door verzekerden als zoodanig, wcnl gefourneerd ter bestrijding der opnchtmgskosten. Hieronder valt dus niet liet bij sommige Maatschappijen voorkomende zekerheidsfonds, dat onder het begrip extra-reserve valt.

2) Het is de bedoeling, dat alle reserves, in de balans voorkomende, met uitzondering dor prèiuiereservo {wiskundige waarde dor verplichtingen uit levensverzekeringen voortvloeiende) bij name worden genoemd. Mocht een extra-reserve bet karakter oener afschrijving bobben of wel dienen tof

, dekking van eenig extra-risico, als oorlogsrisico, zeerisico, ondersterfte ' lijfrenteniers enz., dan houden wij ons voor deze inlichting aanbevolen.

(3) Bedoeld wordt, dat opgegeven wordt het saldo van de winst en het verlies, met inbegrip van af- of' bijschrijving. U gelieve dus in te vullen bij effecten, liet verschil tusschen „koersstijging, winst bij verkoop enz." en „koersdaling, verlies bij verkoop, enz.": bij vaste goederen: hot verschil tusschen: ..winst bij verkoop, bijschrijving, enz." en „verlies bij verkoop, afschrijving enz.": bij materiaal en meubilair: het verschil tusschen toeneming en

Naamlooze Vennootschap Onderlinge Maatschappij (doorhalen wat niet bedoeld wordt)

Opgericht in:

vermindering der balanspost, Indien in eenig boekjaar de winst op effecten of vaste goederen niet ten volle op extra-reserve is afgeschreven, houden wij ons voor opgave van het bedrag, dat als winst of verlies ten bate of ten laste der W. en V. is gebracht, aanbevolen.

iti R ij schrij ving op de aandeelen uit reserves, in Toorafsaande boekjaren daarvoor afgezonderd, is hieronder niet begrepen.

i.ï) Bedoeld wordt dat opgegeven wordt het onverdeeld winst-saldo dat op het

volgende jaar overgeboekt wordt, zonder dat daaraan een bepaalde bestemming is gegeven.

(6) De bedoeling is zoo nauwkeurig mogelijk vast te stellen, hoe groot de bedrijfswinst in een bepaald jaar is geweest. Daarom zijn deze gegevens van groot belang, daar deze winsten, eventueel verliezen, niet op de bedrijfsresultaten uitsluitend van het jaar, waarin de wijziging werd ingevoerd betrekking hebben.

Sluiten