Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„worden om een verbond van exploitanten, in den „vorm van syndicaten, zoo niet te breken, dan toch „te verzwakken en zulks door de meer billijke en „aannemelijke voorwaarden die de Staat den verbruikers kan aanbieden.

„Men moet wel dadelijk tot het inzicht komen, dat eenige „van deze argumenten niet juist zijn en verschillende er „van getuigen zeker van eene zonderlinge mate van illusie. „In de oogen van de Commissie is Staats-exploitatie een „waar panacee en onder die omstandigheden moet men „zich eigenlijk verwonderen, dat ze heeft kunnen inwilligen „in het afstaan van 2/3 gedeelten van het steenkool-terrein „aan particulieren. Hare conclusie is niet logisch.

„De Minister, die in zijn Memorie van Toelichting „overigens geheel op dit rapport steunt, is dan ook van „oordeel, dat het geheele terrein aan den Staat behoorde „te worden toegekend. Maar de Minister is ook van oordeel, „dat men niet al te spoedig met de ontwikkeling van de „exploitatie in Limburg moet voortschrijden, anders zou „men tot eene spoedige en ongewenschte vermeerdering „van buitenlandsche werkkrachten zijne toevlucht moeten „nemen. Men zou in het gebrek aan werkvolk kunnen voordien, door langzaam aan eene sterke mijnwerkersbevolking „in het midden van de tegenwoordige bevolking te scheppen „en uit hen die langzamerhand ') zich bij haar zullen komen „vestigen, enz. enz.

Om toch goed en duidelijk te doen uitkomen, hoe verkeerd de Nederlandsche Regeering in dit opzicht gehandeld heeft en hoe weinig aannemelijk eigenlijk de conclusies zijn van de uit niet deskundige leden samengestelde Nederlandsche Staats-Commissie, hoe geheel ten onrechte dus de

1) Om de ironie hiervan te begrijpen, leze men den raad van

proiessor Tbasenstkr, hierachter op pag. 27.

Sluiten