Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

socialisten in België zich op het door Nederland gegeven voorbeeld beriepen, wordt door den rapporteur vooraf melding gemaakt van de door den Pruisischen Minister von Moelier in de Pruisische Kamer gedane mededeeling, bij verdediging van het ontwerp tot aankoop van steenkoolterreinen. Ten einde te waarschuwen tegen te hooge verwachtingen van die Staats-exploitatie had de Minister toen gezegd: „Gemiddeld levert de steenkool-exploitatie geen bij„zonder schitterende resultaten voor de ondernemers op. „Integendeel zijn de inkomsten, gedurende menige perioden, „en die gezamenlijk een twintigtal jaren vormen, buitengewoon laag geweest. Zoo hebben, van 1860 tot 1880, de „steenkoolmijnen aan hunne eigenaren, in doorsnede, slechts „1V4 tot 1V2 percent winst opgeleverd. De steenkoolindustrie is in zeker opzicht eene loterij."

De conclusies van den Franschen Gouvernements-Mijningenieur Weiss luiden 0. a. als volgt:

„De heer Brefeld, Minister van Handel in Pruisen, heeft „in het parlement herhaaldelijk zijne verwachtingen uitgesproken. Zich beroepende op de regelmatige vooruitgang „van de behaalde voordeelen in de laatste jaren, heeft hij „hoog opgegeven van den voorspoed der door den Staat „ontgonnen mijnen en hij voorziet eenen schielijken vooruitgang van de opbrengst, die hij aan de goede zorgen van „den Staat toeschrijft.

„Wij kunnen dat optimisme van den Pruisischen Minister „niet geheel deelen. Het is niet te loochenen, dat de door „den Staat in het werk gestelde exploitatie van het steenkool-terrein aan de Saar, over het geheel genomen tevreden „stellende resultaten heeft opgeleverd; de mijnen met hare „putten en op grootsche schaal ingerichte machinale uitrusting, en de arbeidersbevolking er om heen, vormen „zonder twijfel een onschatbaar kleinood, zoowel voor den „fiscus als voor de industrieelen van Zuid-Duitschland. Maar „wij gelooven niet, dat men alléén aan de Staats-exploitatie

Sluiten