Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,den bloei kan toeschrijven dien men hier heeft zien bereiken."

„De Staat, die in alles, en in aller belang, getracht heeft „om te handelen volgens de methoden van de privaatindustrie, schijnt toch zwaarder van beweging te zijn dan „de particuliere ontginners. Zijne arbeiders worden op meer „militaire wijze en harder geleid dan die van de privaat„mijnen en hunne loonen zijn, tengevolge van de eischen „die de begrooting stelt, niet in dezelfde mate vermeerderd „als die van hunne kameraden bij de particuliere mijnen „in Westphalen. De verkoopprijs van de steenkool, ofschoon „deze niet zulke variaties onderging als die in P'rankrijk „en Engeland, is daarom toch niet stabieler geweest, gedurende deze laatste jaren, als die van de steenkool in „Westphalen, waar het aan een machtig syndicaat, geroe„pen om privaat-belangen te beschermen, gelukt is om „overdrijving van hooge en lage prijzen te voorkomen. De „commercieele organisatie van den fiscus, die niet van „plooien of toegeven weet, stemt hare afnemers niet altijd „tot tevredenheid. Deze worden, in tegendeel, gemakkelijk „afgeschrikt door de draconische eischen die de fiscus stelt. „De financieele resultaten, die zich, ten gevolge van de „enorme hoeveelheid gewonnen steenkool, jaarlijks in „respectabele winsten laten becijferen, worden, jammer „genoeg, door de eischen van de begrooting beheerscht. „De noodzakelijkheid, om de overschotten zoo constant „mogelijk te doen zijn, stelt den Staat niet in de gelegenheid, om in den loop van slechte jaren voldoende geldsommen beschikbaar te stellen voor de normale ontwikkeling bij de extractie. Gedurende lange jaren, vooral „gedurende de jaren 1870 tot 1890, werd de productie zeer „belemmerd, tengevolge van ongenoegzaamheid der voorbe„reidingswerken en van de machinale inrichting der mijnen.

„De particuliere industrie zou even goed, zoo niet beter „dan de Staat, gewerkt hebben.

Sluiten