Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„„Men heeft beweerd, dat de stijging in België abnor„„maal is geweest en dat ze kunstmatig in het leven werd „ „geroepen, door eene tusschen de mijneigenaars gesloten „„overeenkomst.

„„De hierboven gegeven cijfers toonen aan, dat onder „„gelijke voorwaarden, in die landen waar de concurrentie „„op de meest onbelemmerde wijze zich kan ontwikkelen, „ „waar nooit steenkool-cartels hebben bestaan, in Engeland „„b.v., de mate van stijging van prijs dezelfde was als in „„België."

„De auteur toont dan aan, dat het alleen aan de particuliere exploitaties aan de Roer te danken was, dat de „stijging van prijs in Duitschland zoo gematigd is geweest.

„„Wij dagen ieder uit", zegt hij, „om aan te toonen, „„hoe de Pruisische Staat, die aan de Saar 9 millioen „„tonnen steenkool produceert, van eene mindere qualiteit „„dan die van de 60 millioen tonnen welke aau de Roer „„gewonnen worden, en die deze 9 millioen tonnen 1 It ó „„franken per ton duurder verkoopt, in welk opzicht ook, „„iets heeft kunnen bijdragen tot de door het Rijnsch„„Westphaalsche syndicaat getoonde gematigdheid, terwijl „„ook in normale tijden het onderscheid in prijs tusschen „„die beide steenkool-bassins minder dan 3 francs per ton „„bedraagt en de afstand 350 kilometers is, hetwelk over„„eenkomt met omstreeks 10 franken per ton aan trans„ „portkosten."

„De Heer Trasenster ontkent dan ook, dat in België do „exploitatie van steenkool door den Staat, in de Kempen, „ten gevolge zal hebben om de prijzen van dezen brandstof „te regelen.

„„Hoe zou de Staat, door de ontginning van eenige „,millioen tonnen steenkolen in de Kempen, er toe kunnen „„komen om de verhooging van prijs der 20 a 25 millioen „ „tonnen van de particuliere industrie te matigen, in tijden „„dat de vraag het aanbod overtreft?

Sluiten