Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den Staat, op het recht tot ontginning der steenkolenmijnen aanspraak te maken, dan de wettige eigendom daarvan zich te verwerven, door het verkrijgen eener concessie.

Immers, volgens de bepaling van artikel 626 van het Nederlandsche Burgerlijk Wetboek, dat weergeeft artikel 552 van den Code Napoléon, is de eigenaar van de oppervlakte tevens eigenaar van hetgeen op en in den grond is. De omvang van dit eigendomsrecht wordt echter begrensd door de wijzigingen, die aan het in artikel 626 uitgedrukte beginsel aangebracht worden, door de wetten en reglementen die op de mijnen betrekking hebben en door de wetten en reglementen van policie. !)

Nu dan, opdat de delfstofafzetting 2), die in den ondergrond aanwezig is en die met den bovengrond een geheel uitmaakt, zoolang zij nog niet ontdekt is, het voorwerp van eenen nieuwen eigendom kan uitmaken, is er eene werkelijke akte noodig, eene akte die den eigendom van de oppervlakte van dien van den ondergrond afscheidt en den eeuwigdurenden mijneigendom instelt. Deze akte van concessie moet uitgevaardigd worden, met inachtname van de formaliteiten bij de Mijnwet van 1810 voorgeschreven.

„Les mines", zeide Napoleon, de ontwerper van deze Wet, „sont des biens dont la propriété ne peut s'acquérir que „par concession."

1) De schrijver geeft hier den inhoud weer van artikel 552 Code civil. Artikel 626 B. W. heeft dit voorschrift van den Code civil echter in meer beperkten vorm overgenomen. Het spreekt niet van de wetten en reglementen op de mijnen en die van policie, maar alleen van de wetten en reglementen van policie op de mijnen.

2) Ik bezig hier de uitdrukking delf stof af zetting, om de juiste beteekenis van de mijnrechtelijke term mine aan te geven. Onder mijn verstaat men in het Hollandsch meestal iets anders. Uit een mijn rechtelijk oogpunt beschouwd heeft men onder de benaming mine te verstaan eene afzetting van een der in art. 2 van de Mijnwet van 1810 onder de collectieve benaming mines gerangschikte delfstoffen. li. Y.

Sluiten