Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die de mijn ontdekt heeft, niet de kwaliteit van „inventeur" toekenden. *)

Om op deze kwaliteit aanspraak te kunnen maken moet buitendien, volgens het advies van den Belgischen Mijnraad : 2)

1°. De vondst (de ontdekking) het resultaat zijn van met dit doel ondernomen opsporingen;

2°. De opsporingen in wettigen vorm zijn geschied, dat wil zeggen, öf met toestemming van de grondeigenaars, óf met autorisatie van de Regeering;

3°. De opsporingen tot resultaat gehad hebben de ontdekking eener mijn (delfstofafzetting) waarvan de nuttige ontginning mogelijk is.

Van af het oogenblik nochtans, dat de Regeering aan de opspoorders het voordeel van de schadevergoeding van artikel 16 ontzegde, was dit artikel voor goed van de baan en men begrijpt dus niet, waarom men zoo hardnekkig er bij bleef, zoowel in den loop van de voorloopige besprekingen van het ontwerp, als gedurende de debatten in de Kamer om, op grond van dit artikel, de juistheid aan te toonen van de bij artikel 3 geregelde schadevergoeding, of ook van de exceptioneele bevoegdheid, die bij artikel 4 aan de Regeering werd verleend. 3)

1) Dit stelsel van schadevergoeding is speciaal aan het Fransche mijnrecht eigen, niet aan het Duitsche of het Spaansche, ook niet aan dat in de Engelsche Kolonies of in Noord-Amerika, op Gouvernements-gronden, geldende, dat per se aan den ontdekker den eigendom van de mijn toekent die hij opgespoord heeft, of de lease, onder condities die vrij wel gelijk staan met eigendom. R. V.

2) Jurisprudence du Conseil des Mines, Chicora, lre partie, p. 135.

3) Ik zou mij met het betoog van den schrijver hier niet kunnen vereenigen. Wanneer hij zegt het gebeurde niet te kunnen begrijpen, dan moet ik zulks hieraan toeschrijven 1°. dat hij zich to veel opeen

Sluiten