is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondwetschennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding hebben gegeven. Men had onder de bestaande omstandigheden veeleer het tegendeel mogen verwachten van hetgeen nu gebeurd is en zulks te meer, omdat de Mijnraad, aan wiens oordeel het rapport onderworpen werd, slechts één deskundig lid telt en in de Staten-Generaal zelfs geen enkel lid zitting heeft van wien het bekend is,, dat hij van den mijnbouw en aanverwante vakken eene speciale studie heeft gemaakt; van den mijnbouw, deze moeielijkste en meest ingewikkelde van alle industrieën. Te onverklaarbaarder is de gevolgde gedragslijn, omdat in der daad de betreffende rapporten niets nieuws kunnen bevatten, niets, wat niet reeds in deskundige kringen bekend is. Ze kunnen niets anders bevatten dan de con■clusies, die getrokken kunnen worden uit de gegevens die in Duitschland, België en ook in onze provincie Limburg in de laatste jaren verzameld werden, naar aanleiding van de daar plaats gehad hebbende diepboringen; gegevens en conclusies, die in Duitschland en België in tal van vaktijdschriften en afzonderlijke brochures gepubliceerd zijn en die ieder mijningenieur, die op de hoogte van zijn tijd gebleven is, kent. Ik hoop, dat men mij niet mis verstaat. Het is mijne bedoeling in het minst niet om den wetenscbappelijken arbeid van Dr. Bei.jerinck óf van Dr. Verbeek te willen verkleinen. Ik ben integendeel overtuigd, dat de Begeering hier eene gelukkige keuze deed. Maar hoe hooger ik het wetenschappelijke peil van deze beide deskundigen stel, hoe minder ik ook mag aannemen, dat zij zeiven er op zouden hebben aangedrongen, dat hunne adviezen geheim gehouden moesten worden.

Ik herhaal het: er kan hier niets zijn, dat geheim dient te worden gehouden, en wat niet ieder mijningenieur weet of kan te weten komen. Bestonden er, buiten de reeds bekende nog andere, op boringen gegronde observaties, waarvan alleen Dr. Beijerinck en Dr. Verbeek kennis dragen, dan zou men de gevolgde gedragslijn nog kunnen begrijpen;