Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

inaar die bestaan ei1 niet in dit geval. En wat de in de Memorie van Toelichting aangegeven reden betreft, om de betreffende rapporten geheim te houden, dat n.1. bij publiceering tal van exploitatie-ondernemingen zouden ontstaan, waarbij het lichtgeloovige publiek schade zou kunnen lijden, dan zal men toch moeten toegeven, dat een degelijk en onpartig gesteld rapport, van door de Regeering aangestelde deskundigen, zulk een gevolg juist zou moeten verijdelen en onmogelijk in de hand kan werken.

Dat de exploratie van een groot gebied, op rationeele wijze, slechts door den Staat zou kunnen geschieden, zou men niet kunnen toegeven, al werd die stelling zelfs minder beslist uitgesproken en slechts in dezen zin bedoeld, dat de Staat dit beter of spoediger zou kunnen doen dan de particuliere industrie. Het is een argument van gelijksoortige waarde, als die welke voor de wenschelijkheid van de Staats-ontginning van steenkool in Limburg gebezigd werd: dat n.1. de particuliere industrie dan gelegenheid zou hebben om bij de Staats-exploitatie in de leer te gaan. Met recht getuigde de Commissie uit den Belgischen Senaat van dit argument, dat het van eene zeldzame mate van illusie blijk gaf. Wat wij van den geologischen toestand van de ons omringende landen en ook van ons eigen land, uit een mijnbouwkundig oogpunt beschouwd, weten, is waarlijk niet aan Staats-exploratie te danken en noch in. België, noch in Duitschland zou iemand U gelooven, wanneer ge de stelling wildet verkondigen, die ons hier gegeven wordt.

Dat de Staat, indien hij boringen en onderzoekingen laat verrichten, dit met een geheel ander doel moet doen als de particuliere ondernemer, is volkomen juist. Maar hier wordt eene juiste premisse opgesteld om tot eene onjuiste conclusie te komen, eene conclusie zóó eenzijdig, als slechts de op de meest enghartige wijze zijn privaat-belang behartigende particulier ze zou kunnen uiten. Hier moet die

Sluiten