Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere leden echter hadden tegen het openbaar maken groot bezwaar, want rekening moest worden gehouden met de mogelijkheid, dat het wetsontwerp niet werd aangenomen. In dit geval zouden de gegevens in de rapporten vermoedelijk ten bate komen van buitenlandsche combinaties, die over groote kapitalen en geoefende werkkrachten beschikten.

Het verlangen van de vele leden, die op publicatie aandrongen, was zeker ten volle gerechtvaardigd. Een zaak van zooveel gewicht, niet alleen uit een staat- en mijnhuishoudkundig oogpunt, maar waarbij ook het belang van alle grondeigenaren van Nederland ten nauwste betrokken was, een zaak, die niet alleen uit een oeconomisch maar ook uit een juridisch oogpunt van het grootste belang was te achten, moest zoo helder mogelijk voor de Vertegenwoordiging gebracht worden, moest van alle kanten bekeken zijn, alvorens deze haar eindoordeel daarover kon uitspreken. Er was alles voor te zeggen om, eer dat eindoordeel door haar geveld werd, eerst aan de publieke opinie gelegenheid te geven zich uit te spreken en dit te doen en connaissance de cause. Toch kan ik mij, aan den anderen kant, voorstellen, dat onder de bestaande omstandigheden een paar invloedrijke leden, die zelf meenden voldoende ingelicht te zijn, op die vele leden welke, juist omdat het hier zoo'n speciaal technisch onderwerp betrof, schroomden geheel op eigen oordeel af te gaan, indruk moesten maken, toen zij, met een beroep op hunne vaderlandsliefde, er met nadruk op wezen, qu'il ne fallait pas éveiller chat qui dort; men moest niet de aandacht van buitenlandsche deskundigen op de zaak leiden. En die vele leden vergaten dan voor een oogenblik, dat in de Memorie van Toelichting vooropgesteld was, dat die rapporten geheel op buitenlandsche berichten gebaseerd waren en drongen niet verder op de publicatie aan, toen ook in de Memorie van Antwoord in gelijken zin gesproken werd. Wij lezen daar:

„Het denkbeeld van publiceering van het rapport van

Sluiten