Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat dit verbod door eene strafbepaling moet worden „gehandhaafd kan geen bezwaar opleveren. Alleen door het „onderzoeken te stempelen als strafbaar en niet als onge„wenscht, zal men het ter hand nemen daarvan voorkomen , „want het is voor ieder duidelijk, dat men nimmer eenige „aanspraak op concessie of vergoeding kan ontleenen aan „eene verrichte onrechtmatige handeling."

Hem die niet uit het oog verliest de beginselen waarop de Mijnwet van 1810 rust en vooral ook de geschiedenis der wording van die Wet, moet het dadelijk opvallen, dat deze in de Memorie ontwikkelde zienswijze niet juist zijn kan. Die Mijnwet werd immers ontworpen en in het leven geroepen, met de uitgesproken bedoeling, om de in groot verval geraakte mijnbouw-industrie in Frankrijk op te beuren en te verlevendigen en om juist daarom te trachten, zooveel mogelijk, het doen van opsporingen uit te lokken en tot het verrichten daarvan aan te sporen! En de ontwerpers zouden geloofd hebben dit doel te kunnen bereiken door den ondernemer, bij welslagen, niets dan een kansje op concessie voor te spiegelen, een kans die de Regeering, welke den concessionaris moet aanwijzen en de akte van concessie moet uitvaardigen, zich echter niet in het minst verplicht behoefde te gevoelen om te verwezenlijken? De ontwerpers zouden gemeend hebben, dat er ondernemers te vinden zouden wezen om het, bij opsporingen vooral, altijd groote risico van algeheel verlies hunner kapitalen en van hunnen arbeid te loopen, met geen andere zekerheid voor oogen dan dat ze, en alleen in het geval van welslagen n.1., de gemaakte kosten gedeeltelijk terug zouden erlangen? En dat de ontwerpers werkelijk de bedoeling hadden, om tot het uitvoeren van onderzoekings- en opsporings-werken aan te sporen, hieraan valt niet te twijfelen. Uitdrukkelijk werd, bij het uit eenzetten van de beginselen dezer Wet, in de Wetgevende vergadering, geconstateerd, dat men zelfs hoopte daardoor vreemdelingen over te halen

Sluiten