Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gekend , hetzij deze eigenaars van de oppervlakte, ontdekkers of anderen zijn.

Ingeval de ontdekker de concessie niet erlangt, zal hij het recht hebben op eene schadevergoeding van den concessionaris, welke schadevergoeding bij de akte van concessie geregeld zal worden.

Artikel 46. Alle geschillen omtrent schadevergoeding, door de mijneigenaren te betalen, ten behoeve van de opsporings-werken die vóór de uitvaardiging van de akte van concessie verricht werden; zullen beslecht worden overeenkomstig art. 4 van de Wet van 28 Pluvióse, jaar VIII. *)

Alle Fransche mijnrechtsgeleerden zijn het er over eens, dat hier van eene tweeledige i) schadevergoeding sprake is.

De schadevergoeding bedoeld bij art. 16 wordt in Frankrijk rindemnité d'invenüon genoemd. Artikel 16 zegt, dat de ontdekker recht heeft of op de concessie öf op deze indemnité d'invention.

Mignekon zegt: „Bij de vaststelling van de hier bedoelde „ schade vergoeding dient rekening te worden gehouden met „de moeielijkheden die de ontdekker te overwinnen had, „met de belangrijkheid van de opgespoorde delfstofafzetting „en met den aard der verzamelde gegevens, die het wezen „van de delfstofafzetting moeten leeren kennen."

Deze bij artikel 16 bedoelde schadevergoeding vormt dus

1) Art. 46. Toutes les questions d'indemnité a payer par les propriétaires de mines, a raison des recherches aux travaux antérieurs a 1'acte de concession, seront décidées conformément a l'article 4 de la loi du 28 pluvióse an VIII.

2) In zijne op pag. 43 weergegeven critiek spreekt de Heer van Rakjidonck zelfs van eene drieledige schadevergoeding.

Sluiten