Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses tan Oranje-Nassau, enzv enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is van Staatswege in Nederland delfstoffen op te sporen;

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1.

De gedeelten van de provinciën Limburg, NoordBrabant, Gelderland en Overijssel, begrensd als volgt:

Ten Oosten: door de Rijksgrens, van den Rijksgrenspaal n°. 182, nabij Gramsbergen in zuidelijke richting tot den Rijksgrenspaal n°. 312 nabij Slek (gemeente Echt);

Ten Zuiden: van den Rijksgrenspaal n°. 312, in rechte lijn naar den Rijksgrenspaal n°. 126, vervolgens in rechte lijn naar den Rijksgrenspaal n°. 127 (gemeente Stevensweert) en verder langs de Rijksgrens in westelijke richting tot den Rijksgrenspaal nu. 211, bij Nieuwkerk;

8

Sluiten