Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD

De\e dagvlinders doe ik herleven voor mijne kinderen. Kr ~al voor hen een tijd komen wanneer een stuk, ver bleekt, waar de heeft door het enkelefeit dat het van de hand van ,, Vader " is.

Het is reeds lang- geleden dat de oudsten de\er ephemeriden werden opgeprikt; een duister hoekje diende hun tol verblijfplaats. Bij het afstoffen werd menig exemplaar, dat \ich onder hen bevond, verwijderd.

Die reiniging begon toen het uur van scheiden had geólagen, thans ruim een jaar geleden. Vaders' roeping ligt ver van het land, waar ^0011 en dochter moesten worden opgevoed: ons land, ik ivas niet langer jong, en

Ce livre est toute ma jeunesse .

De opstellen ~[ijn vroeger afzonderlijk verschenen in verschillendedagbladen en tijdschriften; hier en daar \ijn \ij aangevuld met opmerkingen uit mijne ambtelijke verslagen.

Hoe kwamen \ij tot stand ?

Het antivoord is het bescheiden pleidooi van den steen, die, rollende, nooit veel mos kon vergaderen :

Je 1'ai fait sans presque y songer.

Ik hoor nog mijnen goeden vriend x, aan wien ik \óó veel verschuldigd ben, schertsend \eggen, telkens als wij een uitstapje in de omstreken van Sl. Petersburg maakten:,, Moet deze tocht niet worden ontrukt aan de vergetelheid ? "

Aanteekeningen werden op reis niet gemaakt, dikwerf verliepen er eenige dagen, na de tehuiskomst, alvorens een dergelijke wenk verwerkt was, maar toch kwam er een oogenblik dat het net werd ter hand genomen en de vlinder gevangen.

Ik vrijwaar mij thans tegen de mogelijke aanmerking dat m enig relaas ^óó verouderd is en \oo vaak de jeugd van de pen verraadt, door :

Sluiten