Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aanleg van Peterhof in zijn tegenwoordigen toestand heeft millioenen gekost, maar daarvoor is dan ook een lustoord geschapen, dat, vooral met het oog op het noordelijk klimaat, eenig in zijn soort is, en waarvan geslachten na geslachten genieten.

HELSINGFORS

S. Petersburg, Juni. i8S5.

Rusland is in het algemeen het land der tegenstellingen, vooral wat het weder betreft. Lente en herfst kent men hier eigenlijk niet. De overgang van strenge koude tot groote warmte is kort. Zij, die nog vóór 2 a 3 weken reeds den moed hebben gehad de buitenverblijven te betrekken, konden niet anders uitgaan, dan gewapend met winterjas 'en parapluie. Sedert korten tijd is dit echter geheel anders geworden. Nadat er vóór 14 dagen een hevige storm had gewoed, vergezeld van hagel en sneeuw, werd het op eens zomer. Van de eerste de beste gelegenheid heb ik gebruik gemaakt om Helsingfors, de hoofdstad van FinLaad, te bezoeken.

Ofschoon men ook per spoor daarheen kan gaan, zonder nochtans noemenswaard aan tijd te winnen, verdient de reis per stoomboot toch de voorkeur. De Aobo, één der schepen, welke, varende onder Russische vlag, toebehoorende aan eene Finsche reederij en met eene Zweedsch sprekende bemanning — cosmopolitisch dus als zoovele andere zaken hier — in geregelden dienst varen tusschen St. Petersburg en Stockholm, en onderweg te Helsingfors en te Aobo aanleggen, vertrok van hier 's avonds te 6 uur en was te half acht

Sluiten