Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liggende militairen, bijna niemand spreken.

Dicht bij de stad ligt het zoogenaamde Brunspark, omgeven door eene rij rotsen, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op de bocht van Helsingfors, met hare talrijke eilandjes. Het geheele park ligt als het ware op een rotsveld, dat op vele plaatsen, voornamelijk dicht bij het water, door de gletschergroeven, de duidelijke sporen draagt van de ijs-periode.

Naar de bedoelde eilandjes brengen kleine stoombooten voordurend passagiers, welke de restaurants bezoeken die zich aldaar bevinden. In deze restaurants krijgt men goedkoop en goed eene sexa, d. i. een maaltijd, beginnende met talrijke kleine schoteltjes, voornamelijk bestaande uit vischgerechten en voorts uit warme spijzen, wel bekend bij allen, die in Zweden gereisd hebben.

Helsingfors wordt verdedigd door de vesting Sveaborg welke men voorbijvaart alvorens de stad to bereiken. Deze vesting, ,,het Gibraltar van het Noorden" zooals de Finnen zeggen, werd twee maal aangevallen; in 1808 door de Russen, in wier handen zij door verraad viel; den tweeden keer dooide vereenigde Fransche en Fngelsche vloot in 1855. Bij die gelegenheid leden eenige gebouwen in de vesting door het bombardement schade, doch daarbij bleef het ook. De vijandelijke vloot moest zich naar Reval terugtrekken, nadat alle pogingen om de vesting te nemen vruchteloos waren gebleken.

Om in den tegenwoordigen tijd de vesting te bezien, moet men zich eenige moeite getroosten. Men beweert dat deskundigen eene sterkte kunnen opnemen, door er voorbij te varen en verschillende batterijen van buiten te zien, zonder dat zij de vesting zelve behoeven te bezoeken. De Russische regeering schijnt van een ander gevoelen te zijn. Zoodra men van het bootje, dat van de stad naar het eiland vaart, waarop de vesting is gelegen, aan wal stapt, wordt door een soldaat gevraagd wat men hier komt doen, welk ambt men bekleedt, en hoe men heet. Na de vereischte opgaven te hebben gedaan, geeft men het verlangen te kennen om de vesting te zien. ,,Dan mede naar den commandant", luidt het antwoord.

Sluiten